Stöd för privat vård av barn – Belopp och utbetalning

Stödet för privat vård består av en vårdpenning och ett vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala kommuntillägg.

FPA justerar årligen privatvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Stödmottagarna behöver inte göra något på grund av indexjusteringen, utan FPA ändrar stödbeloppet automatiskt.

Vårdpenning

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är 174,59 euro per månad för varje barn.

Stödet kan högst vara lika stort som vårdavgiften.

Vårdtillägg

Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 146,82 euro per månad för varje barn. Vårdtillägg betalas för alla barn under skolåldern, om föräldrarnas inkomster ligger under inkomstgränserna.

Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek. I familjens inkomster beaktas även inkomster hos de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd söks. Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtilläggets belopp enligt tabellen nedan. Om familjens inkomster överskrider den maximala inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek, betalas inget vårdtillägg. Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst då vårdtillägget fastställs. Partiell och flexibel vårdpenning beaktas däremot som inkomst.

Vårdtillägg
Familjens storlek (personer) * Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg, max. euro/mån. Sänkningsprocent Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg, max. euro/mån.
2 1 160,00 11,5 % 2 436,55 euro/mån.
3 1 430,00 9,4 % 2 991,87 euro/mån.
4 eller fler 1 700,00 7,9 % 3 558,42 euro/mån.

* Till familjen räknas högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern.

Barn i förskoleåldern och barn som omfattas av förlängd läroplikt

Barn i förskoleåldern anses delta i förskoleundervisning under tiden 1.8–31.5. För barn i förskoleåldern betalas under förskoleperioden en lägre vårdpenning på 64,24 euro i månaden och halverat vårdtillägg. För juni och juli efter förskoleperioden betalas vårdpenningen till fullt belopp om barnet fortsättningsvis deltar i privat småbarnspedagogik.

Om barnet endast deltar i förskoleundervisning och inte därutöver i småbarnspedagogik betalas ingen vårdpenning.

För ett barn som deltar i grundläggande utbildning och som omfattas av förlängd läroplikt betalas vårdpenning på samma grunder som för barn som deltar i förskoleundervisning.

Utbetalning av kommuntillägg

Utöver vårdpenningen och vårdtillägget från FPA kan hemkommunen dessutom betala kommuntillägg. Beloppet av kommuntillägget och förutsättningarna för beviljande varierar i de olika kommunerna. I vissa kommuner inverkar kommuntilläggets storlek avsevärt på privatvårdsstödets belopp. FPA betalar ut kommuntillägget i samband med privatvårdsstödet bara om FPA och kommunen har kommit överens om detta. Kontakta din hemkommun i frågor som gäller kommuntillägget.

Utbetalning av stöd för privat vård av barn

FPA betalar alltid stödet till den vårdare som du anställt eller till producenten av småbarnspedagogik. Stödet utbetalas i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i e-tjänsten. FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Privatvårdsstöd betalas inte ut för kortare tid än en månad. Minimiperioden på en månad uppfylls också till exempel om mammans och pappans sammanlagda stödperiod varar minst en månad utan avbrott.

Om privatvårdsstöd och andra stöd för vård av barn har beviljats för sammanlagt minst en månad, kan privatvårdsstödet emellertid också beviljas för en kortare period än en månad.

Beskattning

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst bara för producenten av småbarnspedagogik. Den familj som ansöker om stödet behöver inte betala skatt på det.

FPA betalar privatvårdsstödet direkt till producenten av småbarnspedagogik och verkställer förskottsinnehållning på stödet före utbetalning (med undantag för vårdare som tillhör förskottsuppbördsregistret). Läs mer om utbetalning av stödet och om beskattning på sidorna för samarbetspartner under Privata producenter av småbarnspedagogik.