Förmåner till regnbågsfamiljer

På de här sidorna har vi samlat de familjeförmåner som beviljas på andra grunder för regnbågsfamiljer än för andra familjer. För övriga familjeförmåner, se sidorna för de olika förmånerna

Föräldradagpenningsperioden har börjat 1.3.2017 eller senare

Moderskapspenning betalas bara till barnets biologiska mamma.

Mammans kvinnliga maka, sambo eller registrerade partner kan ta ut föräldraledighet. Under föräldraledigheten betalas föräldrapenning eller partiell föräldrapenning. Mamman och hennes partner kan sinsemellan komma överens om vem som stannar hemma och sköter barnet. De kan också dela perioden mellan sig. Däremot kan de inte ta ut ledigheten samtidigt (med undantag för tid med partiell föräldrapenning).

Mammans partner har också rätt till faderskapspenning. Rätten till faderskaps- och föräldrapenning förutsätter inte att hon har adopterat sin partners barn.

Barnets biologiska pappa har rätt till faderskaps- och föräldrapenning bara om han svarar för vården av barnet. Pappans partner har inte rätt till föräldradagpenningar.

Föräldradagpenningar i adoptionsfamiljer

Adoption utom familjen

Äkta makar av samma kön kan adoptera ett barn tillsammans.

Adoptivföräldrarna kan komma överens om vem som stannar hemma för att sköta barnet under föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar. De kan också dela perioden mellan sig.

Adoptivföräldrar har också rätt till en faderskapspenningsperiod på 54 vardagar. Föräldrarna kan komma överens om vem av dem som ansöker om faderskapspenning. Faderskapspenningsperioden kan inte delas.

Adoption inom familjen

En förälder som adopterat sin äkta makes barn har inte rätt till adoptivförälderns föräldra- eller faderskapspenning. Den tid som återstår av den biologiska förälderns föräldrapenningsperiod kan emellertid delas och partnern har också rätt till faderskapspenning.

Underhållsstöd

Barnet till ett kvinnligt par kan ha rätt till underhållsstöd om faderskapet för barnet inte har fastställts. Rätten till underhållsstöd upphör om den ena av kvinnorna adopterar den andra kvinnans barn. Underhållsstöd kan emellertid betalas medan adoptionsprocessen pågår.

Ett barn till ett manligt par kan inte få underhållsstöd på samma grunder.

Ansökan om dagpenningar

På sidan Så här ansöker du om föräldrapenning finns information om ansökningstider. Där finns också andra anvisningar. Föräldrapenning kan ansökas via e-tjänsten.

Faderskapspenning söks med en blankett som heter Föräldraförmåner för fäder (SV 29ar). Samma blankett används också då den sökande är en kvinna. Förmånen kan också sökas via e-tjänsten.

Fertilitetsbehandling

FPA ersätter en del av kostnaderna för fertilitetsbehandling om barnlösheten beror på sjukdom. Närmare information finns under ersättningspraxis (på finska) och taxor för sjukvårdsersättningar.