Rehabiliteringspenning belopp och utbetalning

Beloppet av rehabiliteringspenning beräknas utifrån din årsinkomst.

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. 

Excempel

Om Majas rätt till rehabiliteringspenning börjar 25.5.2022 beräknas årsinkomsten utifrån de 12 kalendermånader som föregår april, dvs. 1.4.2021–31.3.2022.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av rehabiliteringspenning börjar finns 1 månad vars inkomster inte beaktas. 

Som årsinkomst räknas

  • löneinkomst
  • försäkringslön
  • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
  • vissa förmåner
  • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan bestå av en eller flera av de ovan nämnda inkomstslagen. I regel får FPA de uppgifter som behövs från inkomstregistret och försäkringsanstalterna, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Om du inte har inkomster under granskningsperioden eller om dina inkomster är mycket låga uppgår ditt rehabiliteringspenningbelopp åtminstone till minimibeloppet.

Räkna själv

Beloppet av rehabiliteringpenningen kan uppskattas med beräkningsprogrammet. Du kan också beräkna längden på rehabiliteringspenningsperioden, dvs. för hur många dagar du kan få tehaboliteringspenning.

Rehabiliteringspenningen betalas ut för vardagar. Som vardagar räknas måndag–lördag med undantag av helger.

Rehabiliteringspenningens minimibelopp

År 2022 rehabiliteringspenningens minimibelopp är 29,67 euro per vardag till 31.7.2022. Från och med 1.8. 2022 det är 30,71 euro per vardag.  Minimibeloppet för rehabiliteringspenning för unga och rehabiliteringspenning som betalas ut för yrkesinriktad rehabilitering är 34,23 euro per vardag till 31.7.2022. Från och med 1.8. 2022 det är 35,43 euro per vardag.

Rehabiliteringspenningen är skattepliktig inkomst.

Utbetalning

Rehabiliteringspenningen betalas under vardagar efter en karenstid. Som vardagar räknas måndag till lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar.

Övriga inkomster och ersättningar kan minska rehabiliteringspenningens belopp eller helt och hållet utgöra hinder för utbetalning.

Rehabiliteringspenningen betalas periodvis i efterskott. Den första betalningsperioden är 6 dagar och därefter betalas rehabiliteringspenningen ut i poster som omfattar 25 vardagar eller efter att rehabiliteringen har avslutats. Du kan kontrollera i e-tjänsten när din rehabiliteringspenning nästa gång betalas ut. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.

Vid kortvarig rehabilitering betalas rehabiliteringspenning retroaktivt på basis av ett deltagarintyg. Då rehabiliteringen genomförs i perioder lönar det sig att lämna in deltagarintyget efter varje period. I ditt rehabiliteringsbeslut står det vilka utredningar du ska lämna in till FPA för att rehabiliteringspenningen ska betalas ut. Skicka in bilagorna i MittFPA.

FPA meddelar uppgift om utbetald rehabiliteringspenning till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.