Samarbetspartner, så här säkrar du smidig tillgång till de uppgifter du behöver

Myndigheter och FPA:s andra samarbetspartner behöver ofta råd i frågor som gäller grunderna för FPA:s förmåner, ansökan, handläggning, belopp och utbetalning. Om uppgifter begärs om en enskild kund kontrollerar FPA alltid att frågeställaren har rätt att få uppgifterna i fråga.

På vilka grunder kan FPA lämna ut uppgifter om en kund till en annan myndighet eller en samarbetspartner? Hur kan den person som sköter kommunens förmedlingskonto se till att smidigt få de uppgifter som behövs? Vi samlade svar på dessa frågor så att du kan säkra en smidig tillgång till de uppgifter som du behöver.

Uppgiftsbehovet ska kunna motiveras

FPA har skyldighet att sörja för sina kunders integritetsskydd. När en annan myndighet eller en samarbetspartner i sitt arbete behöver uppgifter om den egna kundens FPA-ärenden, ska personen kunna motivera vad rätten att få uppgifter grundar sig på och för vilket ändamål uppgifterna behövs. FPA kan inte lämna ut uppgifter utan lagstadgad rätt. Till exempel ger en viss uppgiftsbeteckning inte automatiskt rätt att få uppgifter.

Socialvårdsmyndighetens rätt att få uppgifter kan grunda sig på lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (20 §). Socialvårdsmyndigheten kan ha rätt att få uppgifter från FPA om hens uppgift är att utreda kundens behov av socialvård, ordna socialvård och sköta uppgifter som gäller den eller kontrollera uppgifter som socialvårdsmyndigheten fått och det är nödvändigt att få uppgifter om kundens förmåner för att kunna sköta dessa uppgifter.

Rätten att få uppgifter kan även grunda sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (14 a §).

Om rätt att få uppgifter saknas, behövs kundens samtycke

Om lagstadgad rätt att få uppgifter om kunden saknas, kan uppgifter lämnas ut endast med kundens samtycke. Kunden kan ge sitt samtycke muntligen per telefon eller med en skriftlig fullmakt. Kunden kan vara i kontakt med FPA själv eller tillsammans med en arbetstagare som sköter hans eller hennes ärende.

Förmedlingskonton och rätt att få uppgifter

Ett förmedlingskonto är ett konto som sköts av socialvården och dit kundens inkomster styrs. Tjänsten är frivillig för kunden och baseras på ett avtal mellan kommunen och kunden.

Eftersom förmedlingskontot är frivilligt för kunden, är skötseln av kontot inte en sådan uppgift som i sig ger rätt att få uppgifter från FPA. Om den som sköter förmedlingskontot inte har någon annan uppgift som ger rätt att få uppgifter, behöver FPA kundens samtycke för att kunna ge ut uppgifterna.

Läs mer