Betalning av handikappförmåner till kommunen

En kommun kan i vissa situationer kräva att handikappbidrag betalas direkt till kommunen eller en person som kommunen har godkänt.

Handikappförmåner är

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare.

Utbetalning av handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare till en kommun

Kommunen kan göra en framställan om att handikappbidrag för personer över 16 år eller vårdbidrag för pensionstagare ska betalas till kommunen

Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år till en kommun

FPA kan betala bidraget till kommunen om

 • kommunen har ordnat institutionsvård eller familjevård för ett barn som får handikappbidrag (14 § i klientavgiftslagen)
 • FPA bedömer att det inte är ändamålsenligt att betala bidraget till barnets vårdnadshavare, intressebevakare eller en person i vars vård barnet har placerats i enskilt hem (27 § 2 mom. i lagen om handikappförmåner).

FPA kan betala bidraget till en person som godkänts av kommunen om

 • barnet har placerats i personens vård i enskilt hem (27 § 1 mom. i lagen om handikappförmåner). Placeringen måste ha godkänts enligt beslut av kommunen.
 • FPA bedömer att det inte är ändamålsenligt att betala bidraget till barnets vårdnadshavare, intressebevakare eller den person i vars vård barnet har placerats i enskilt hem (27 § 2 mom. i lagen om handikappförmåner).

Betalning till kommunen förutsätter att handikappbidraget har beviljats en person som har rätt till förmånen.

Använd för ett betalningsyrkande den persons personbeteckning som förmånen betalas till.

Så här anmäler du att handikappbidrag för personer under 16 år ska betalas till kommunen

Gör en skriftlig anmälan till FPA. Tyvärr kan anmälan inte göras elektroniskt.

 1. Fyll i och skriv ut blanketten Framställan –  Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr (pdf). Se ifyllningsanvisning för blankett Y 241Lr (pdf).
 2. Skicka blanketten per post till FPA:s försäkringsdistrikt. Se postadresser för FPA:s försäkringsdistrikt.
 3. Du kan också meddela att förmånen ska betalas till kommunen eller en person som godkänts av kommunen med ett fritt formulerat meddelande. Det fritt formulerade meddelandet ska göras skriftligen. I det fritt formulerade meddelandet ska följande uppgifter ingå:
  • namn och personbeteckning på barnet som framställan gäller
  • uppgifter om den kommun som gör framställan
  • lagparagraf som betalningsyrkandet grundar sig på och motiveringar till kommunens framställan
  • kontonummer till vilket handikappbidraget ska betalas
  • underskrift av den person som föreslås som betalningsmottagare
  • namn på och telefonnummer till den person som hos kommunen sköter ärendet.

Läs mer