Betalning av förmån till kommunen

Ett betalningsyrkande betyder en framställan av kommunen om att FPA ska betala en förmån som tillkommer en kommuninvånare till kommunen. I allmänhet grundar sig betalningsyrkandet på att förmånstagaren är i institutionsvård som ordnas av kommunen.

På den här sidan finns information om hur man framställer ett betalningsyrkande i olika situationer.

Kom ihåg följande när du framställer ett betalningsyrkande:

  • Betalningsyrkandet ska alltid grunda sig på lag. I betalningsyrkandet ska man uppge vilken lagparagraf betalningsyrkandet grundar sig på. Kom ihåg att meddela lagparagrafen också i fritt formulerade betalningsyrkanden.
  • Betalningsyrkandet ska göras skriftligt. Du kan inte framställa ett betalningsyrkande muntligt till exempel via telefontjänsten.
  • Meddela FPA så snabbt som möjligt om grunden för ett betalningsyrkande upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.