Tryggande av förmånstagarens och de anhörigas försörjning

Kommunen kan göra en framställan om att en FPA-förmån ska betalas till kommunen ifall utbetalning till förmånstagaren skulle äventyra förmånstagarens eller hans eller hennes anhörigas försörjning.

FPA kan på denna grund betala följande förmåner till kommunen:

 • folkpension, barnförhöjning och familjepensioner (67 § i folkpensionslagen)
 • bostadsbidrag för pensionstagare (28 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare)
 • pensionsstöd (21 § i lagen om pensionsstöd)
 • vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag för personer över 16 år (26 § i lagen om handikappförmåner)
 • sjukdagpenning (15 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen)
 • rehabiliteringspenning (48 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner)
 • garantipension (18 § i lagen om garantipension) 
 • arbetslöshetsförmåner (11 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa)

Utbetalning av förmånen till kommunen förutsätter inte förmånstagarens samtycke. FPA hör dock förmånstagaren innan beslutet fattas.

Gör framställan enligt följande anvisning:

 1. Fyll i och skriv ut blanketten Framställan – Betalning av förmån till kommunen, EV 241Nr (pdf). Skicka framställan till FPA per post. Se FPA:s postadresser.
 2. Framställan till kommunen kan också formuleras fritt. En fritt formulerad framställan ska göras skriftligen.
  Av framställan ska framgå
  • uppgifter om förmånstagaren
  • förmån eller förmåner som framställan gäller
  • lagparagrafer som framställan grundar sig på
  • på vilket sätt förmånstagarens eller familjens försörjning äventyras av att förmånen betalas till förmånstagaren själv
  • kommunens kontonummer.
 3. Meddela FPA så snabbt som möjligt om betalningsyrkandet upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.