Plan för rehabiliteringspenning för unga

Rehabiliteringspenning för unga

Rehabiliteringspenning för unga (Privatpersoner) beviljas personer i åldern 16–19 år för att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering och främja sysselsättning när

  1. den ungas arbets- och studieförmåga och förvärvsmöjligheter eller möjligheter att välja yrke eller arbete är väsentligt försämrade på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning
  2. den unga studerar eller deltar i annan verksamhet som syftar till rehabilitering (t.ex. arbetsverkstad eller arbetspraktik)
  3. den unga behöver särskilda stödåtgärder under rehabiliteringstiden
  4. rehabiliteringen grundar sig på en individuell studie- och rehabiliteringsplan som gjorts upp i hemkommunen.

FPA utreder i samband med den ungas ansökan om rehabiliteringspenning om den unga som deltar i utbildningen också har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA. För tiden med utbildning som ordnas i form av yrkesinriktad rehabilitering ersätts bland annat de kostnader som förorsakas av studiematerial. Även när det gäller yrkesinriktad rehabilitering kan man ansöka om beslut med ansökan om rehabiliteringspenning för unga antingen i e-tjänsten eller på en blankett KU 111r (pdf).

Studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS)

För ansökan om rehabiliteringspenning för unga ska den unga lämna in en individuell studie- och rehabiliteringsplan (KHOPS) som gjorts upp i hemkommunen. Planen görs upp i samråd med den unga, hans vårdnadshavare och vid behov med sakkunnigmyndigheter. Planen kan göras på blanketten Individuell studie- och rehabiliteringsplan - rehabiliteringspenning för unga KU110r (pdf).

Den individuella studie- och rehabiliteringsplanen görs upp utgående från en medicinsk bedömning så att den ungas möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering framgår.

Planen ska innehålla

  1. en bedömning där sjukdomens, funktionsnedsättningens eller skadans inverkan på rehabiliteringsmöjligheterna utreds
  2. en bedömning av målen för den yrkesinriktade rehabiliteringen
  3. en plan för hur studierna ska ordnas och genomföras och vilka stödåtgärder som krävs för att främja den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Planen ska justeras om rehabiliteringen inte framskrider som planerat eller om de yrkesmässiga målen preciseras under rehabiliteringens gång. FPA följer med genomförandet av rehabiliteringen.

Den skriftliga planen lämnas avgiftsfritt till FPA för handläggningen av ansökan om rehabiliteringspenning.

Läs mer