Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen tryggar försörjningen under rehabiliteringstiden. Rehabiliteringspenning när det gäller rehabilitering som kommunens socialservice ordnar kan betalas ut när rehabiliteringsbeslutet har fattats

  • enligt lagen om missbrukarvård
  • barnskyddslagen eller
  • lagen om handikappservice.

Vidare kan rehabiliteringspenning för unga beviljas för unga i åldern 16–19 år för att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering när rehabiliteringen baserar sig på en personlig studie- och rehabiliteringsplan som gjorts upp i den ungas hemkommun.

Allmänna villkor för beviljande av rehabiliteringspenning

De allmänna villkoren för beviljande ska uppfyllas oberoende av enligt vilken lag missbrukarrehabiliteringen ordnas. Rehabiliteringspenning kan betalas om

  • klienten är 16–67 år
  • syftet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska hållas kvar i arbetslivet, återgå till arbete eller börja arbeta
  • klienten är förhindrad att arbeta på grund av rehabilitering
    • Partiell rehabiliteringspenning kan betalas ut om klientens normala arbetstid har förkortats med minst 40 % under rehabiliteringsdagen
  • ett godtagbart rehabiliteringsbeslut har utfärdats för klienten.

Som bilaga till ansökan om rehabiliteringspenning behövs uppgifter om rehabiliteringsbeslutet som uppgörs av en företrädare för kommunen.

Uppgifter till FPA

Meddela uppgifterna om rehabiliteringsbeslutet till FPA med blankett KU114r och ange på vilken lag rehabiliteringen baserar sig. Du kan meddela uppgifterna om rehabiliteringsbeslutet också på annat sätt än på FPA-blanketten men kontrollera då att motsvarande uppgifter framgår av meddelandet.

Om du fattar ett rehabiliteringsbeslut för en klient för individuell missbrukarrehabilitering enligt lagen om missbrukarvård ska du uppmana klienten att också lämna in en rehabiliterings- eller vårdplan till FPA.

Informera klienten om att rehabiliteringspenning betalas ut för genomförd rehabilitering på basis av ett deltagarintyg som utfärdats av serviceproducenten. Deltagarintyget och övriga bilagor kan  behändigt skickas till FPA via e-tjänsten.

Läs mer