E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

 

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) är avsedd för de myndigheter och FPA:s samarbetspartner som enligt lag har rätt att få förmånsuppgifter från FPA via en teknisk anslutning.

Olika användare ser olika saker i Kelmu. I Kelmu finns bland annat uppgifter om

 • förmåner under handläggning
 • förmånsavgöranden
 • förmånsutbetalningar
 • försäkringstillhörighet
 • återkrav
 • årssjälvrisken för läkemedel.

Kommunen kan också via Kelmu lämna ett betalningsyrkande, dvs. framföra en begäran om att förmånen betalas till kommunen. Kommunen kan i Kelmu se personförteckningar som hör till fakturor för arbetsmarknadsstöd  och från och med början av oktober 2021 även förteckningar över mottagare av barnavårdsstöd och utbetalda belopp.

Kelmu och utkomststödet

Med hjälp av e-tjänsten ser kommunen uppgifter gällande de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Med tjänsten eTotu, som integrerats i Kelmu, förmedlar FPA följande uppgifter till kommunen:

 • kundens behov av socialvård
 • kundens behov av kompletterande eller förebyggande utkomststöd
 • meddelande om sänkt grunddel
 • meddelande om arbetslösa under 25 år som fått utkomststöd i 4 månader
 • meddelande om arbetslösa som fyllt 25 år och som haft utkomststöd i 12 månader
 • meddelande om invandrare som haft utkomststöd i 2 månader.

Uppgifterna syns i Kelmu enligt följande:

 • kontakter och meddelanden om behov av socialvård syns omedelbart
 • brådskande ansökningar samt meddelanden gällande arbetslösa och invandrare syns samma dag
 • ansökningar om kompletterande och förebyggande utkomststöd och meddelanden om sänkt grunddel syns dagen efter beslutet om grundläggande utkomststöd.

Meddelanden som kommit till fel kommun kan med hjälp av tjänsten eTotu i Kelmu överföras till en annan kommun.

Om exempelvis FPA skickat ett meddelande och det har kommit till fel kommun på grund av att kunden flyttat, kan handläggaren i kommunen i fortsättningen själv överföra meddelandet till rätt kommun. Alla meddelanden kan överföras till en annan kommun och FPA behöver inte kontaktas för den skull.

Identifiering i e-tjänsten

Man loggar in i Kelmu med Suomi.fi-identifikation. Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med mobilcertifikat, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.

Du kan använda e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) endast om du har tillgång till:

 • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg och
 • den Suomi.fi-fullmakt som behövs.

Fullmakter

För att kunna använda Kelmu behöver du åtminstone följande Suomi.fi-fullmakt:

 • Granska förmånsuppgifter och registrera betalningskrav.

Därtill kan handläggaren i kommunen behöva den ena av följande fullmakter eller bägge fullmakterna:

 • Granska material om arbetsmarknadsstöd
 • Granska material om barnavårdsstöd (behövs för förteckningen över mottagare och utbetalningar av barnavårdsstöd).

Om en samkommun sköter de här uppgifterna för kommunens räkning, beviljar kommunen samkommunen ärendefullmakter. Utan ärendefullmakter kan samkommunens anställda inte se de uppgifter som FPA har meddelat via tjänsten eTotu. Samkommunen gör en fullmaktsansökan om representantens fullmaktsrätt för de aktuella fullmaktsärendena och de personer som sköter medlemskommunernas Kelmu-ärenden får representationsfullmakter.

Om du exempelvis sköter ärenden för en kommun eller en stiftelse ska du begära fullmakt av den person i din egen organisation som har fått rätt att ge ärendefullmakterna.

Om du sköter ärenden för ett företags räkning eller i egenskap av enskild näringsidkare kan du begära och ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I vissa fall behöver du ingen fullmakt, utan du kan sköta ärenden utifrån din ställning.

Läs anvisningarna:

Kelmu tas inte ur bruk även om användningen av inkomstregistret utvidgas

Från och med ingången av 2021 meddelar FPA uppgifter om utbetalda förmåner och pensioner till inkomstregistret. Till inkomsregistret meddelas dock inte uppgifter om grundläggande utkomststöd. Kelmu kommer att vara i bruk också efter att användningen av inkomstregistret har utvidgats.

Störningar

Om du upptäcker en störning i systemet ska du kontakta FPA:s tekniska support på tekninentuki@kela.fi. Störningar åtgärdas vardagar kl. 8–17.

Läs mer