Sjukdagpenning

Sjukdagpenning beviljas som ersättning för inkomstbortfall vid sjukdom. Till ansökan om sjukdagpenning fogas den behandlande läkarens bedömning av arbetsoförmågan på blanketten läkarintyg A (SV 6) eller läkarutlåtande B (SV 7).

Läkarintyg A eller läkarutlåtande B

Använd blanketten läkarintyg A i sjukdomens inledningsskede ifall arbetsoförmågan varar högst 60 dagar med sjukdagpenning (ca 80 kalenderdagar). Läkarutlåtande B behövs senast när antalet dagar med sjukdagpenning överstiger 60.

Gör upp läkarutlåtande B redan i sjukdomens inledningsskede om

  • sjuk­domen är svår
  • sjukdomens inverkan på arbetsförmågan är svår att bedöma
  • det finns risk för att nedsättningen av arbetsförmågan blir långvarig
  • personen kunde ha nytta av rehabilitering.

Uppgörande av läkarutlåtande

Beskrivning av arbetsuppgifter

Sökandens hälsotillstånd bedöms i förhållande till det arbete som inte kan utföras på grund av arbetsoförmågan. Ange sökandens nuvarande arbetsuppgift och yrke på blanketten.Beskriv i läkarutlåtande B noggrannare sökandens nuvarande arbete och möjligheter att klara av sitt nuvarande eller därmed nära jämförbart arbete.

Bedöm en arbetslös persons arbetsförmåga utgående från det arbete han eller hon hade före arbetslösheten. Om sökanden har varit arbetslös länge bedöms arbetsförmågan utgående från det arbete han eller hon söker.

Bedömning av arbetsförmågan

Konstatera och beskriv de sjukdomar som försämrar arbetsförmågan och ange sjukdomskoderna (ICD-10). Gör en slutsats om huruvida funktionsförmågan är tillräcklig med tanke på de krav arbetet ställer och bedöm huruvida personen är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av arbetsoförmåga. Bedöm hur länge arbetsoförmågan varar.

Läs mer: Funktionsförmåga och läkarutlåtande B

Konklusion

Under punkten Konklusion i läkarutlåtande B bedömer den behandlande läkaren patientens arbetsförmåga. Beslut om huruvida det är fråga om arbetsoförmåga som berättigar till en förmån (t.ex. sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd) fattas av en försäkringsinrättning. Den behandlande läkaren kan också vägra ta ställning till arbetsförmågan om han eller hon inte anser sig ha tillräcklig kompetens att göra en dylik bedömning. Ur patientens och en eventuell arbetsgivares synvinkel är det i regel önskvärt att den behandlande läkaren tar ställning till arbetsförmågan.

Bedömningen av arbetsförmågan ska basera sig på de uppgifter som angetts tidigare i utlåtandet, bl.a. uppgifterna om patientens sjukdomar och undersökningsresultat (inklusive en klinisk statusundersökning som en läkare nyligen har utfört), de beskrivna problemen i funktionsförmågan, resultaten av sjukdomsbehandlingar och rehabilitering, pågående behandlingar samt en vård- och rehabiliteringsplan. Vidare ska aktuella uppgifter om sjukdomens naturliga förlopp beaktas (t.ex. spridd cancertumör vs. nyligen konstaterad diabetes). Utifrån denna information görs en bedömning av patientens resterande funktionsförmåga och förväntade framtida funktionsförmåga.

Läs mer: Konklusion och läkarutlåtande B

Läkarutlåtande B för annat ändamål

Om du använder blanketten för läkarutlåtande B för att skriva ett utlåtande för något annat ändamål än de som särskilt anges under ’Utlåtandets ändamål’ ska du välja alternativet ’Annat; vad’ som ändamål. Då öppnar sig alla punkter på blanketten.

Skriv in utlåtandets ändamål i fältet för fritt formulerad text. Fyll i endast de punkter som är relevanta för utlåtandets ändamål, t.ex. ’Sjukdomar’ och ’Anamnes’ i tillämpliga delar samt ’Underskrift’. Hoppa över onödiga punkter.

Kontrollera tillsammans med patienten att det färdiga utlåtandet når rätt mottagare.

Tilläggsutredningar

FPA kan begära komplettering av bristfälliga läkarutlåtanden. FPA kan också begära tilläggsutredningar (t.ex. kopia av patientjournalen) av kunden eller direkt av läkaren eller verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård.

FPA kan hänvisa kunden till ytterligare undersökningar om arbetsoförmågan inte kan konstateras på basis av de medicinska utredningar som fogats till ansökan.

Det är viktigt att kunden får ett beslut på sin ansökan så snabbt som möjligt. Ett noggrant uppgjort läkarutlåtande minskar behovet av tilläggsutredningar och påskyndar handläggningen av ansökan.