Särskild moderskapspenning

Den särskilda moderskapspenningen är en förmån som kan beviljas en gravid kvinna, om ett i sjukförsäkringslagen och sjukförsäkringsförordningen avsett kemiskt ämne, strålning, en smittsam sjukdom eller någon annan motsvarande omständighet som hänför sig till hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar hennes eller fostrets hälsa.

Förmånen kan beviljas bara om villkoren i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (SRf 1335/2004) uppfylls. För beviljandet behövs

  • utredning om graviditeten genom intyg från läkare eller hälsovårdscentralen (FPA:s blankett SV 75r eller SV 97r)
  • utlåtande av företagsläkaren (eller en läkare som känner till arbetsförhållandena) om faktorer i arbetet eller arbetsförhållandena som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten (blankett SV 97r)
  • arbetsgivarens anmälan om arbete eller arbetsförhållanden som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten (SV 96r) samt
  • moderns egen ansökan.

De riskfaktorer som kan ligga till grund för särskild moderskapspenning finns uppräknade i ovan nämnda förordning, och FPA och den läkare som skriver utlåtandet saknar rätt till prövning i fråga om villkoren för beviljande. Därför kan förmånen inte beviljas t.ex. på basis av arbetets belastning eller risken för olycksfall då dessa inte nämns i förordningen.

Läs mer i FPA:s infopaket om den särskilda moderskapspenningen. Materialet innehåller en presentation av lagstiftningen om särskild moderskapspenning, av grunderna för den medicinska bedömningen samt av de allmänna förutsättningarna för förmånen. I materialet finns exempel på riskfaktorer,  riskfyllda yrken och tolkningsprinciper i olika situationer samt fallexempel. I slutet av infopaketet finns länkar till vidare läsning och rådgivningstjänster.