Separation och skilsmässa

FPA får uppgift om skilsmässa direkt från befolkningsdatasystemet. Meddela att äktenskapet upphört på nätet eller genom att ringa vårt servicenummer 020 692 226. Om du flyttar i samband med skilsmässan ska du komma ihåg att göra adressändring hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen www.flyttanmalan.fi.

FPA betraktar makarna som frånskilda också om de fortgående bor åtskilda till följd av söndring och inte har gemensamt hushåll.

Om makarna bor åtskilda av någon annan orsak än söndring, t.ex. på grund av makens arbete eller studier på annan ort, anser FPA att de bor i gemensamt hushåll. Så är fallet även om makarna bor på olika håll i flera år.

Om makarna fortsätter att bo tillsammans under betänketiden vid skilsmässan eller efter att de redan skilts är det fråga om gemensamt hushåll.

Om du flyttar i samband med skilsmässan kan du läsa mera om hur byte av bostad inverkar under Byte av bostad.

En skilsmässa kan inverka på följande förmåner som du eller din make eventuellt får, varvid FPA måste meddelas om skilsmässan. Med hjälp av beräkningsprogrammen kan du bedöma hur mycket förmånernas belopp ändras.

Underhållsstöd: Efter en skilsmässa har barnet rätt till underhållsbidrag av den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller om beloppet är lägre än 158,74 euro per månad kan FPA betala underhållsstöd till boföräldern. I frågor som gäller fastställande av underhållsbidrag kan du kontakta kommunens eller stadens barnatillsyningsman. Sök vid behov underhållsstöd på nätet eller med blankett LU1r.

Pensionens barnförhöjning justeras eller dras in om du efter skilsmässan inte bor i samma hushåll som ditt minderåriga barn som du försörjer. Fyll i ansökan om barnförhöjning EV264r.

Beloppet av bostadsbidrag för pensionstagare påverkas av förändringar i familjeförhållanden och/eller av byte av bostad. Gör justeringen på nätet eller med blankett AE1r.

Folkpensionen är större för personer som bor ensamma än för personer som är gifta eller sambor. Gör justeringen på nätet eller med blankett E285r.

Studiestöd för barn: När föräldrarna skiljer sig kan det hända att studiepenningsbeloppet för en studerande som bor hemma ändras. Läs mer. Den studerande kan göra justeringen på nätet eller med blankett OT15r.

Barnets arbetsmarknadsstöd påverkas inte av inkomsterna hos den förälder som bor i annat hushåll. Om den ena föräldern flyttar till ett annat hushåll ska det barn som får arbetsmarknadsstöd anmäla förändringen i samband med följande anmälan om arbetslöshetstid.

Barnbidrag: Om du har ett barn under 17 år för vilket du får barnbidrag och du skiljer dig från din make kan du ansöka om ensamförsörjartillägg. Gör ansökan på nätet eller med blankett LL1r.

Beloppet av det inkomstrelaterade vårdtillägget till hemvårdsstödet eller privatvårdsstödet påverkas av familjens storlek och inkomster. Gör justeringen på nätet eller med blankett WH1r.

Studiestödets bostadstillägg måste justeras om bostaden byts eller antalet personer som bor i bostaden ändras. Gör justeringen på nätet eller med blankett OT15r.

Militärunderstödets belopp påverkas av förändringar i familjeförhållandena. Gör justeringen med blankett SA1r.

Det allmänna bostadsbidragets belopp påverkas av byte av bostad och ändringar i antalet personer som bor i bostaden. Gör justeringen på nätet eller med blankett AT1r.

Logga in på e-tjänsten med dina nätbankskoder. Om du fyller i en pappersblankett kan du skicka den till vilken FPA-serviceställen som helst.