Andra livssituationer

Pension

Om du är under 68 år, har pension och arbetar under tiden med pension kan du ha rätt till sjukdagpenning.

Alterneringsledighet

Om du är alterneringsledig bedöms din arbetsförmåga i förhållande till det arbete från vilket du blev alterneringsledig. Om du under din alterneringsledighet arbetar med annat bedöms din arbetsförmåga i förhållande till det arbetet. Redogör då i din ansökan för innehållet i ditt arbete.

Närstående- eller familjevård

Om du är närståendevårdare eller familjevårdare ska du i din ansökan redogöra för vilka arbetsuppgifter du har och hur vården för personen i närståendevård eller familjevård har ordnats under din sjukdomstid.

Skötsel av det egna hushållet

Om du sköter ditt eget hushåll ska du ange hurdana uppgifter som ingår i det och hur din sjukdom hindrar dig att sköta hushållet. I en sådan situation bedöms arbetsförmågan hos en person som är vårdledig i förhållande till skötseln av det egna hushållet och vården av barnen. Redogör i din ansökan för hur skötseln av hushållet och vården av barnen har ordnats under din sjukdomstid.

Militärtjänst

Sjukdagpenning betalas inte ut under militärtjänstgöringen. Om det är fråga om ett olycksfall som skett under militärtjänstgöringen ska du söka ersättning från Statskontoret enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Om behandlingen av ärendet dröjer kan du ansöka om sjukdagpenning för handläggningstiden.

Stipendium

Om du är stipendiat kan du ha rätt till sjukdagpenning om du på grund av din sjukdom inte kan arbeta med det som du fått stipendium för. Ange i ansökan uppgifterna om utbetalaren av stipendiet och en beskrivning av det arbete du utför med stöd av stipendiet. Beskriv på vilket sätt sjukdomen hindrar dig att utföra ditt arbete.

Som stipendiat har du sannolikt en LFöPL-försäkring hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Då kan du få dagpenning som betalas av LPA för självrisktiden för sjukdagpenningen. Närmare information om LFöPL-försäkringen får du från LPA (länk).