Sjukpension och rehabiliteringsstöd

Det rehabiliteringsstöd eller den sjukpension som FPA betalar kan i regel börja ungefär ett år efter insjuknandet.

 • Sjukdagpenning betalas vanligtvis för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år. Därefter betalas sjukdagpenning för samma sjukdom vanligen ut först efter att du varit arbetsför i ett år. När du varit sjukskriven från ditt arbete och fått sjukdagpenning i 150 vardagar, skickar FPA till dig ett meddelande om möjligheterna till rehabilitering och ansökan om pension.
   
 • Om sjukdomen blir långvarig kan du ha nytta av rehabilitering. FPA eller din arbetspensionsanstalt undersöker om du kan ha hjälp av rehabilitering. Du kan också själv ansöka om rehabilitering eller vända dig till företagshälsovården.
   
 • Rehabiliteringsstöd är en tidsbegränsad sjukpension. Under den tid du har stödet undersöker FPA och din arbetspensionsanstalt din möjlighet att rehabiliteras så att du kan återgå till arbetslivet eller byta yrke med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Vid behov hänvisar de dig också till annan rehabilitering. Det rehabiliteringsstöd som FPA betalar börjar vanligtvis efter cirka ett år om arbetsoförmågan blir långvarig.
   
 • Om din arbetsförmåga inte återställs under vården eller rehabiliteringen kan du ha rätt till sjukpension från FPA eller invalidpension från arbetspensionssystemet. Om du emellertid klarar av att arbeta deltid eller kan fortsätta med lättare arbetsuppgifter, kan du ansöka om delinvalidpension från arbetspensionsanstalten. Delinvalidpensionen hör inte till pensioner som FPA betalar. Arbetslöshetsförmånen tryggar din försörjning också när utbetalningen av rehabiliteringsstödet har upphört men din ansökan om fortsatt stöd ännu behandlas. Också i det fallet ska du anmäla dig som arbetssökande i tid.
   
 • Om maximitiden för sjukdagpenning uppnås innan din pensionsansökan har behandlats, ska du anmäla dig som arbetssökande vid hos TE-tjänster och ansöka om en arbetslöshetsförmån. Det går inte att försätta en jobbsökning i kraft retroaktivt.. Kom därför ihåg att anmäla dig som arbetssökande i tid, senast dagen efter att utbetalningen av sjukdagpenningen upphört. Gör på samma sätt också när du har en gällande anställning, om inte arbetsgivaren kan erbjuda dig lämpligt arbete.


När din sjukdagpenning upphör och ansökan om sjukpension ännu behandlas eller ansökan har avslagits, ska du gå till väga på följande sätt:

 • Anmäl dig genast som arbetssökande hos TE-tjänster. Observera att du inte kan anmäla dig som arbetssökande retroaktivt. Håll din arbetsansökan i kraft.
   
 • Ange att du söker heltidsarbete. Endast personer som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån. Om du har delinvalidpension och är arbetssökande kan du söka deltidsarbete.
   
 • Anmäl dig som arbetssökande också när du har ett gällande anställnings- eller tjänsteförhållande. Dessutom ska du till FPA eller arbetslöshetskassan lämna in ett intyg från arbetsgivaren om att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig sådant arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Du kan samtidigt ansöka om både folkpension och arbetspension på grund av arbetsoförmåga om din arbetspension blir liten. Då förhandlar FPA och din arbetspensionsanstalt sinsemellan innan ett pensionsbeslut meddelas.

Vikten av att bedöma arbetsförmågan

Sjukdom och arbetsoförmåga är inte samma sak. Även om du har en diagnostiserad sjukdom, är du inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. Sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och sjukpension beviljas endast på grund av arbetsoförmåga.

FPA:s sakkunnigläkare och förmånshandläggare bedömer din återstående arbetsförmåga utifrån ett läkarutlåtande och uppgifterna i ansökan. Med ledning av dessa ska man således reda ut hur din sjukdom försämrar din arbetsförmåga i ditt (nuvarande) arbete. I samband med avgörandet tar de också hänsyn till din ålder, ditt yrke, din utbildning, din boningsort och dina möjligheter att få ett arbete som motsvarar din yrkeskunnighet. De beaktar också att dina rehabiliteringsmöjligheter har retts ut.

Om din arbetsförmåga återställs eller när du fyller 65 år

Din arbetsförmåga och din rätt till rehabiliteringsstöd eller sjukpension bedöms på nytt om du får rehabiliteringsstöd eller sjukpension och din arbetsförmåga återställs eller om du blir bättre eller studerar till ett nytt yrke.

Om du får sjukpension från FPA, omvandlas den utan ansökan till ålderspension när du fyller 65 år (från början av månaden efter den då du fyllde 65 år).

Läs mer