Sjukvårdsersättningar

På de här sidorna informerar vi producenter av hälso- och sjukvårdstjänster om de allmänna villkoren för ersättning för sjukvårdskostnader. Närmare information om hur kostnader ersätts får du i FPA:s förmånsanvisning om sjukvårdsersättningar, som används vid FPA i handläggningen av förmåner och i rådgivningen. Anvisningen är i första hand avsedd för internt bruk vid FPA, men i den kan du hitta nyttig ytterligare information i frågor som gäller ersättning för sjukvårdskostnader.

Med stöd av sjukförsäkringslagen ersätter FPA en del av de avgifter som tagits ut av serviceproducenter inom den privata hälso- och sjukvården, när det är fråga om nödvändig behandling av sjukdom. Med nödvändig behandling avses vård som getts enligt allmänt godkänd god vårdpraxis vid sjukdom, graviditet eller förlossning.

Vid bedömningen av om vården varit nödvändig beaktas

  • nationella evidensbaserade behandlingsrekommendationer (God medicinsk praxis) och
  • enhetliga grunder för icke-brådskande vård (Social- och hälsovårdsministeriet)
  • det tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården som avses i 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen.

Undersökning som utförts av en läkare eller en tandläkare kan ersättas om undersökningen utförts för att konstatera eller utesluta en misstänkt sjukdom och för att bestämma behandlingen. Vad gäller tandvård ersätts även förebyggande behandling.

Undersökning och behandling som en läkare eller tandläkare ordinerar måste grunda sig på läkarens anamnes och på kliniska undersökningar.

Sjukförsäkringstillhörighet

Försäkrade enligt sjukförsäkringslagen är

Fyll i blanketten

Redovisning för sjukvårdskostnader - direktersättningsförfarande

Redovisningsblankett
  • personer som är stadigvarande bosatta i Finland och personer som kan jämställas med dem
  • personer som är arbetstagare eller bedriver företagsverksamhet i Finland, även om de inte bor stadigvarande i Finland.

För att förvissa sig om att kunden är sjukförsäkrad i Finland ska serviceproducenten kontrollera kundens FPA-kort eller giltiga identitetskort försett med sjukförsäkringsuppgifter.

En kund som inte är sjukförsäkrad i Finland kan få direktersättning för tjänster inom den privata hälso- och sjukvården genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet med grön baksida som är avsett för pensionstagare.

Direktersättning för kostnaderna för prehospital akutsjukvård kan beviljas i följande fall:

  • kunden visar upp det europeiska sjukvårdskortet eller ett intyg som temporärt ersätter kortet.
  • kunden är bosatt och sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land och visar upp ett giltigt officiellt identitetsbevis eller sitt pass samt anger sin hemadress i landet i fråga
  • kunden är bosatt och sjukförsäkrad i Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) och visar upp ett giltigt pass samt anger sin hemadress i landet i fråga.

Om kunden inte kan visa upp någon av de handlingar som nämns ovan ska serviceproducenten ta ut hela priset för tjänsten av kunden.

Yrkesutbildade personer och serviceproducenter

Vårdgivaren ska vara läkare eller tandläkare och ha rätt att utöva sitt yrke i Finland som legitimerad yrkesutbildad person eller som en i sjukförsäkringslagen avsedd annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

En medicine eller odontologie studerande kan under ledning och uppsikt av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva läkar- eller tandläkaryrket verka som läkare eller tandläkare vid en privat verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som fått tillstånd av en tillståndsmyndighet. Den studerande ska ha slutfört en så stor del av studierna som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) kräver. 

Om en person studerar för att utbilda sig till någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården betalas inte ersättning enligt sjukförsäkringslagen för vård som personen gett under studierna.

Med annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården avses i sjukförsäkringslagen en sådan sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, laboratorieskötare, specialtandtekniker, psykolog och munhygienist som av Valvira har beviljats rätt att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person.

Valvira ger läkare och tandläkare samt medicine och odontologie studerande som har genomfört de studier som föreskrivs i statsrådets förordning en identifikationskod.

Valvira ger alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ett registreringsnummer.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som registrerar sig får ett registreringsnummer av Valvira i samband med beslutet om legitimering eller skydd för yrkesbeteckningen.

Verksamhetsenheter som producerar privata hälso- och sjukvårdstjänster ska ha tillstånd av en tillståndsmyndighet (regionförvaltningsverket eller Valvira) för att få tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster.

Tillståndsmyndigheten kan bevilja en serviceproducent tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster endast inom de branscher där serviceproducenten har egen personal som är minst deltidsanställd. Därför räknas självständiga yrkesutövare inte med i personalen hos den serviceproducent som söker tillstånd. En självständig yrkesutövare som verkar i serviceproducentens lokaler ska göra en lagstadgad skriftlig anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket. Om en självständig yrkesutövare vill ansluta sig till serviceproducentens direktersättningsavtal men den självständiga yrkesutövarens bransch inte hör till serviceproducentens branscher, ska serviceproducenten vara i kontakt med FPA.

Mer information om