Skilsmässa i familjen

Om föräldrarna skiljer sig stannar barnen ofta kvar hos den ena föräldern. Då betalar umgängesföräldern (den förälder som barnen inte bor hos) underhållsbidrag för barnet. Den föräldern kallas underhållsskyldig.

Föräldrarna ska komma överens om underhållsbidraget och dess storlek samt bl.a. om var barnet ska bo och om umgängesrätten.

Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidrag eller om det inte finns någon underhållsskyldig förälder, kan FPA betala underhållsstöd till den förälder som sköter barnet.

  • Underhållsbidrag = det belopp enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet som en underhållsskyldig förälder betalar för underhållet av sitt barn.
  • Underhållsstöd = ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga ett barns underhåll, om barnet inte får underhållsbidrag från sin underhållsskyldiga förälder.
  • Underhållsskyldig = den förälder som enligt underhållsavtalet eller domstolsbeslutet är skyldig att betala underhållsbidrag.
  • Umgängesförälder = den underhållsskyldiga förälder som inte bor tillsammans med barnet.
  • Boförälder = den förälder som bor tillsammans med barnet.

Avtal om underhållsbidrag

I samband med en skilsmässa kommer föräldrarna överens om underhållsbidraget genom ett avtal som fastställs av kommunens socialväsende, i allmänhet av kommunens barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan enas om beloppet fastställs det av en domstol. Föräldrarna kan även fritt avtala om underhållsbidraget sinsemellan, men för att FPA ska kunna bevilja underhållsstöd krävs dock ett avtal som fastställts av domstol eller av kommunens socialväsende. FPA kan betala underhållsstöd om underhållsbidraget är för litet eller om den underhållsskyldiga inte klarar av att betala det på grund av sin ekonomiska situation.

Ytterligare information om underhållsbidrag och fastställande av underhåll fås bl.a. av socialväsendet i den egna kommunen.

Rätt till andra förmåner vid skilsmässa

I samband med skilsmässa kan den förälder som bor tillsammans med barnet ha rätt till olika förmåner från FPA.

  • Den förälder som bor tillsammans med barnet och som inte är sambo, kan få ensamförsörjartillägg till barnbidraget. Om barnet bor turvis hos sina föräldrar, kan föräldrarna avtala om vem som ansöker om barnbidrag och ensamförsörjartillägget från FPA. Ensamförsörjartillägget beviljas fastän föräldrarna har gemensam vård om barnet.
  • Skilsmässan kan också inverka på bostadsbidraget.
  • Hemvårdsstödets vårdtillägg och kommuntillägg är beroende av familjens inkomster. Rätten till stöd kan uppkomma om familjens inkomster minskar.
  • Om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, t.ex. mat och boende, kan du söka utkomststöd hos FPA. Utkomststöd beviljas i sista hand.

Med hjälp av räknarna kan du bedöma din rätt till olika förmåner i samband med skilsmässa.