Dagpenning vid smittsam sjukdom

Dagpenning vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnar frånvaro från arbetet, karantän eller isolering för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Med karantän avses att rörligheten för en person som har utsatts eller misstänks ha utsatts för en smittsam sjukdom begränsas till exempel så att han eller hon förordnas att hålla sig hemma. Med isolering avses att en person som insjuknat i en smittsam sjukdom eller som på goda grunder misstänks ha insjuknat vårdas på en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården åtskild från andra så att smittspridning förhindras.

Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om du inte är arbetsoförmögen. Om du är vårdnadshavare för ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats att stanna hemma på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan arbeta.

Du behöver ett beslut om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering som har fattats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Det räcker med en kopia av beslutet. Ett läkarintyg A som innehåller motsvarande uppgifter duger också, förutsatt att det är undertecknat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom föreligger inte exempelvis om

  • du arbetar på distans och inget inkomstbortfall uppstår
  • du har semester
  • du har fått en rekommendation eller ett förordnande att stanna hemma av arbetsgivaren eller studieplatsen
  • du väntar på resultatet av covid-19-testet hemma och du har inget beslut om karantän utfärdat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar
  • regeringen har rekommenderat att du stannar hemma efter en utlandsresamen, men du har inget beslut om karantän utfärdat av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

 

Dagpenning vid smittsam sjukdom utomlands

Rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom kan också föreligga för personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland och som har förordnats isolering eller karantän i ett EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien. Som bilaga till ansökan behövs då ett intyg av en läkare som har rätt att förordna sådana begränsningar i landet i fråga.

Övriga situationer

Om du är arbetslös eller studerande kan du inte få dagpenning vid smittsam sjukdom eftersom du inte har något inkomstbortfall. Om den behandlande läkaren dock konstaterar att du också är arbetsoförmögen på grund av en smittsam sjukdom kan du ansöka om sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av studierna eller tidvis medan du är arbetslös och du förordnas att bli borta från arbetet på grund av en smittsam sjukdom, kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Om du först har fått ett intyg för sjukdagpenning och utifrån intyget sjukdagpenning från FPA, kan beslutet om sjukdagpenning justeras. När beslutet justeras kan FPA bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom för hela den tid för vilken beslutet om arbetsfrånvaro gäller. Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan utfärda ett beslut om arbetsfrånvaro, isolering eller karantän, eller ett läkarintyg A med motsvarande uppgifter även för retroaktiv tid. 

Belopp och utbetalning

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas utan maximitid för hela den tid som beslutet om arbetsfrånvaro gäller.

  • Om du är löntagare bestäms dagpenningen enligt den lön som du skulle ha fått om du inte hade förordnats att bli borta från ditt arbete. Dagpenningen vid smittsam sjukdom fastställs enligt arbetsgivarens anmälan.
  • Om du är företagare bestäms dagpenningen enligt den FöPL- eller LFöPL-årsinkomst som gäller då frånvaron inleds.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar 6 vardagar och de följande betalningsperioderna 25 vardagar. Den sista posten betalas då rätten till dagpenning vid smittsam sjukdom upphör.

Du kan kontrollera den följande utbetalningsdagen för dagpenningen i FPA:s e-tjänst.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren har betalat lön för tiden för arbetsfrånvaron.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom betalas så länge som beslutet om arbetsfrånvaro, karantän eller isolering gäller. Dagpenningen vid smittsam sjukdom beskattas på samma sätt som sjukdagpenningen.

Självrisktid

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom.

Läs mer