Föräldrarnas inkomster

Dina föräldrars inkomster kan inverka på om du kan få studiestöd och studiestödets belopp.

Studerande på andra stadiet

Om du är under 18 år eller bor hos din förälder kan dina föräldrars inkomster sänka eller höja det belopp du kan få i studiestöd, eller hindra dig från att få studiestöd. Du räknas som boende hos din förälder om du bor i samma bostad som den ena eller båda av dina föräldrar. Se vems inkomster inverkar.

Dina föräldrars inkomster inverkar inte på ditt studiestöd i följande situationer:

 • Du har fyllt 18 år och bor självständigt, dvs. annanstans än hos din förälder.
 • Du är gift.
 • Du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Föräldrarnas inkomster minskar inte studiepenningens grundbelopp och bostadstillägget och hindrar inte heller beviljandet av dessa förmåner för studerande som bor någon annanstans än hos föräldrarna. Om du bor självständigt och är under 18 år och ännu inte får studiestöd, ska du ansöka om studiestöd.

För dem som bor självständigt inverkar ändå föräldrarnas inkomster på följande:

 • beviljande av läromaterialstillägg till studiepenningen till studerande under 18 år
 • förhöjning av studiepenningens grundbelopp till en studerande som är 17 år
 • beviljande av statsgaranti för studielån till studerande under 17 år.

Lägg ändå märke till att alla studerande på andra stadiet inte kan beviljas läromaterialstillägg till studiepenningen. I tabellerna har man heller inte tagit i beaktande studiestödets bostadstillägg, som endast en liten del av de studerande har rätt till. Den studerandes ålder och föräldrarnas inkomster inverkar inte på beviljandet av bostadstillägg.

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet

Om du är under 17 år och bor självständigt

41 100 eller mindre läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 - 64 400 studielån
64 400 eller mer inget studiestöd

Du kan inte få annan studiepenning om barnbidrag betalas för dig. Se också Hurdant studiestöd och boendestöd kan du få?

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet

Om du är 17 år och bor självständigt

41 100 eller mindre studiepenning med höjt belopp, läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
över 41 100 studiepenning med grundbelopp och studielån
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet

Om du har fyllt 18 år och bor självständigt

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
nej studiepenning med grundbelopp och studielån

Om du är under 17 år och bor hos din förälder

Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet
41 100 eller mindre läromaterialstillägg till studiepenningen
över 41 100 inget studiestöd

Du kan inte få annat studiestöd om barnbidrag betalas för dig. Se också Hurdant studiestöd och boendestöd kan du få?

Om du är 17 år och bor hos din förälder

41 100 eller mindre studiepenning med höjt belopp, läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 – 44 069 studiepenning med grundbelopp och studielån
44 070 − 64 399 studiepenning med sänkt belopp och studielån (med vissa undantag)
64 400 eller mer inget studiestöd
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet

Om du är 18–19 år och bor hos din förälder

41 100 eller mindre studiepenning med höjt belopp, läromaterialstillägg till studiepenningen och studielån
41 101 – 44 069 studiepenning med grundbelopp och studielån
44 070 − 64 399 studiepenning med sänkt belopp och studielån (med vissa undantag)
64 400 eller mer studielån, ingen studiepenning
Föräldrarnas inkomster, euro/år Inverkan på studiestödet

Om du har fyllt 20 år och bor hos din förälder

41 100 eller mindre studiepenning med höjt belopp och studielån
över 41 100 studiepenning med grundbelopp och studielån

Studiepenning och bostadstillägg beviljas inte om beloppet eller det sammanlagda beloppet skulle vara lägre än 8,40 euro/månad.

Högskolestuderande

Du får studiepenning med höjt belopp om

 • du är under 17 år eller bor hos din förälder och
 • dina föräldrars inkomster är högst 41 100 euro om året.

Dina föräldrars inkomster kan inte sänka studiepenningens belopp eller hindra dig från att få studiepenning. Deras inkomster inverkar inte på statsgarantin för studielån och inte heller på studiestödets bostadstillägg. Endast studerande som studerar utomlands eller på Åland och bor på hyra kan få bostadstillägg. En högskolestuderande kan inte få läromaterialstillägg till studiepenningen.

Måste man meddela inkomsterna till FPA?

FPA får uppgifter om föräldrarnas inkomster direkt från Skatteförvaltningen så du behöver inte själv meddela dem till FPA. FPA beaktar dina föräldrars inkomster utgående från den senast fastställda beskattningen. Exempelvis beaktar FPA 2020 de inkomster föräldrarna hade 2018.

Utgående från Skatteförvaltningens uppgifter kontrollerar FPA årligen automatiskt att beloppet av studiestödet stämmer. De nya beskattningsuppgifterna tas i bruk i början av året, till exempel används beskattningsuppgifterna för 2019 från och med januari 2021.

Om föräldrarnas sammanlagda inkomster för närvarande är minst 20 procent mindre än i den senast verkställda beskattningen, kan du beviljas studiestöd utifrån de nuvarande inkomsterna. Gör då så här:

 1. Ange i din studiestödsansökan eller i ditt meddelande om ändring orsaken till att inkomsterna minskat.  I regel utreder vi inkomsterna för de kommande 12 månaderna.
 2. Bifoga intyg över båda föräldrarnas nuvarande inkomster.
  • FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.
 3. Om din förälder är FöPL- eller LFöPL-försäkrad behöver du inte lämna in intyg över förälderns nuvarande företagsinkomster. Vi använder då beloppet av FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten.

Om föräldrarnas inkomster för närvarande är större än föregående år behöver du inte uppge detta för FPA.

Vilka inkomster inverkar på studiestödet?

Studiestödet påverkas av dina föräldrars

 • skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen. Med skattepliktiga inkomster avses i allmänhet bruttoinkomster som det inte gjorts några avdrag på. Inkomstbegreppet är det samma som vid inkomstkontrollen i fråga om den studerandes egna inkomster. 
 • inkomster från utlandet, om motsvarande inkomster är skattepliktiga i Finland. Ange de inkomster dina föräldrar haft från utlandet i din studiestödsansökan eller i ditt meddelande om ändring. 

I fråga om studiestödet för år 2018 och tidigare år beaktades föräldrarnas inkomster som nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster. Nettoinkomsten beräknas genom att naturliga avdrag görs på bruttoinkomsterna, till exempel avdrag för inkomstens förvärvande.

Du får närmare information hos Skatteförvaltningen.

Vems inkomster inverkar?

På studiestödet inverkar antingen

 • dina biologiska föräldrars inkomster eller
 • dina adoptivföräldrars inkomster.

Fosterföräldrars eller till exempel far- och morföräldrars inkomster inverkar inte på studiestödet.

Om dina föräldrar är frånskilda eller stadigvarande bor åtskilda på grund av söndring, beaktar FPA inkomsterna för den förälder som du bor hos eller senast har bott hos. Om du senast bott hos båda dina föräldrar beaktar FPA båda föräldrarnas inkomster.

Om du är under 18 år och bor hos den ena av dina föräldrar och hans eller hennes nya make/maka beaktas också den nya makens/makans inkomster. Inkomsterna hos en ny sambo till en förälder inverkar inte på ditt studiestöd.

Läs mer