Annan tolktjänst än den som FPA ordnar

Den tolktjänst som FPA ordnar grundar sig på lagen om tolkningstjänst för handikappade personer. En person har inte rätt till sådan tolktjänst om han eller hon redan beviljats tolkning i tillräcklig utsträckning på basis av någon annan lag.

Sådana lagar är till exempel:

 • lagen om grundläggande utbildning
 • lagen om patientens ställning och rättigheter
 • lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 • förvaltningslagen
 • diskrimineringslagen.

Tolkning inom den grundläggande utbildningen

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever med funktionsnedsättning och andra elever som behöver särskilt stöd rätt till avgiftsfri tolkning när de deltar i den grundläggande utbildningen.

Kommunen svarar för att ordna den tolkning som eleven behöver

 • inom den grundläggande utbildningen
 • på lägerskola
 • inom förskoleundervisningen
 • vid extra undervisning (tidigare 10 klass).

FPA ordnar tolktjänst

 • om en person som har passerat läropliktsåldern genomför grundskolestudier
 • för förmiddags- och eftermiddagsklubbverksamhet

Tolkning i daghem

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en personlig plan för småbarnspedagogik göras upp för ett barn som är i daghem eller familjedagvård. Där antecknas bl.a. barnets behov av stöd, stödåtgärder, eventuellt behov av tolkning och hur dessa ska genomföras.

Om barnet behöver tolk för de dagliga aktiviteterna på daghemmet, är det kommunen som ska ordna tolkning.

FPA kan ordna tolk till daghemmet om barnet undantagsvis behöver tolk för någon enskild situation som han eller hon inte klarar av med normala arrangemang.

Sådana situationer kan vara t.ex.

 • samtal i anslutning till planen för småbarnspedagogik, till exempel utvecklingssamtal
 • daghemmets vår- och julfester
 • teater som daghemmet ordnar
 • simskola som daghemmet ordnar.

Kontakta din boendekommun om du behöver närmare information om tolktjänst inom den grundläggande utbildningen och på daghem.

Tolkning på socialbyrån

Socialmyndigheten ska i mån av möjlighet ordna tolkning för klienten. När till exempel socialbyrån kallar klienten till ett möte ska socialbyrån ordna tolkning.

Tolkning inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsenheten (t.ex. sjukhuset) ska i mån av möjlighet ordna tolk för kunden.

Hälso- och sjukvårdsenheten ska se till att tolk ordnas när den skickar kunden en kallelse till t.ex.

 • åtgärd
 • undersökningar
 • laboratorieundersökning
 • röntgen.

I sådana situationer känner enheten på förhand till att kunden behöver tolk. Då är det alltså möjligt att ordna tolk i tid.

FPA ordnar tolk

 • om du själv beställer tid till läkare
 • om du tas in på sjukhus i en akut situation (t.ex. om du får en sjukdomsattack och förs till sjukhus).

Om du måste stanna på sjukhus en längre tid övergår ansvaret för att ordna tolkning till hälso- och sjukvårdsenheten från den tidpunkt då det varit möjligt för enheten att ordna tolk för dig.

Olycka eller trafikskada

Om din hörselskada eller talskada beror på till exempel ett olycksfall i arbetet eller en trafikskada, kan du ha rätt till tolktjänst på basis av lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen.

Tolkning vid förundersökning 

Enligt förundersökningslagen har personer som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkiga rätt att vid förundersökningen använda det språk som personen förstår och kan tala tillräckligt bra.

Teckenspråkiga har rätt att använda teckenspråk. Polisen ska sköta tolkningen eller skaffa en tolk.

Läs mer