Hur beställa tolk

 

 

Du kan beställa tolk

Ange följande uppgifter i beställningen:

 • ditt namn, kundnummer eller födelsedatum
 • tidpunkt för tolkningen (datum samt starttid och sluttid)
 • tolkningsställe, gatuadress och kommun
 • tid och plats där du ska träffa tolken
 • typ av situation och behov av tolkning (t.ex. möte eller läkarbesök)

Ange vid behov även

 • om någon av de andra närvarande anlitar tolktjänst
 • vilken roll du själv har (t.ex. håller du ett framförande)
 • används något talat främmande språk vid tillfället (t.ex. engelska)
 • var tolken kan hitta material i anknytning till uppdraget

Beställ tolk via Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Annullering eller ändring av en beställning

Meddela genast Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ifall din beställning ändras. Du bör meddela till exempel ändringar i klockslag, datum, ämnet för uppdraget eller platsen där du ska träffa tolken.

Annullera beställningen om du inte behöver tolkning. Då kan tolken förmedlas till en annan kund.

Timmar som inte annullerats dras av från dina tolkningstimmar.

Om någon annan beställer tolk åt dig

Om du inte själv kan beställa tolk, kan någon annan göra det åt dig. Till exempel assistenten, en anställd inom hemservicen eller arbetsgivaren kan göra det.

Innan någon annan kan beställa tolk åt dig behöver personen en fullmakt av dig. Befullmäktigande kan ges med en skriftlig fullmakt  eller muntligen. Man kan dock ge en muntlig fullmakt endast för en beställning åt gången. 

Du kan också göra en beställning med hjälp av en tolk (se tolkat telefonsamtal).

Om ingen tolk hittas för uppdraget

En tolk söks fram för uppdraget så länge som möjligt. Tidpunkten för och innehållet i tolkningsuppdraget avgör hur länge man kan försöka få fram en tolk för uppdraget. Vid behov tillfrågas du separat om när du behöver uppgift om att en tolk har hittats för uppdraget. Om ingen tolk hittas för uppdraget får du ett meddelande om detta.

Tolkning vid publikevenemang

Om tolkning behövs vid ett publikevenemang kan kontaktpersonen för evenemanget beställa tolkar. Kontaktpersonen ska till Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning lämna in de fullmakter som personen fått av de kunder som har rätt till tolktjänst.

Kontaktpersonen ska uppge:

 • typ av tolkning (t.ex. teckenspråkstolkning eller tolkning av tecknat tal eller skrivtolkning)
 • tidpunkt för tolkningsuppdraget (datum och klockslag)
 • en uppskattning av hur många tolkar som behövs
 • evenemangets innehåll (program, kursprogram o.dyl.)
 • förslag till hur tolkning ska ordnas.

Meddelanden i anknytning till beställningarna

Du får meddelanden i anknytning till dina beställningar i olika skeden medan beställningen behandlas. Uppge på kunduppgiftsblanketten vart meddelandena kan skickas (t.ex. sms, e-post). Om du har uppgett någon annan person som mottagare av meddelandena, skickas meddelandena till den här personen.

Mottagningsmeddelande
Du får ett meddelande när din beställning har tagits emot. Vi strävar efter att skicka meddelandet så snart som möjligt. 

Bekräftelsemeddelande
Du får ett bekräftelsemeddelande genast när en tolk har förmedlats för din beställning.

Meddelande om namnet på tolken
Du får uppgift om namnet på tolken kl. 16 dagen före uppdraget.

Om ingen tolk hittas för uppdraget
En tolk söks fram för uppdraget så länge som möjligt. Om ingen tolk hittas för uppdraget får du ett meddelande om detta.

Meddelande om mottagande av annullering
Om du blir tvungen att annullera din beställning får du ett meddelande om att annulleringen har tagits emot.

Läs mer