Information till underhållsskyldiga

Underhållsskyldig är den förälder som enligt underhållsavtal eller domstolsbeslut är skyldig att betala underhållsbidrag.

Om den underhållsskyldiga har försummat att betala underhållsbidrag, kan den förälder som bor tillsammans med barnet ansöka om underhållsstöd från FPA. Då betalar FPA underhållsstöd till föräldern och driver in alla obetalda underhållsbidrag med förseningsränta av den underhållsskyldiga samt i fortsättningen de underhållsbidrag som månatligen förfaller. Dessa underhållsbidrag som drivs in bildar en underhållsbidragsskuld. Sökande av ändring i ett beslut som gäller underhållsstöd eller befrielse från betalning av underhållsbidrag avbryter inte indrivningen av underhållsbidrag.

Så länge som FPA betalar ut underhållsstöd till den förälder som sköter barnet, betalar den underhållsskyldiga alla underhållsbidrag till FPA. Om den underhållsskyldiga betalar underhållsbidraget direkt till barnet eller föräldern, minskar betalningarna inte beloppet av den underhållsbidragsskuld som FPA driver in. Underhållsbidragsskulder preskriberas efter 5 år.

När underhållsstöd har beviljats skickar FPA ett brev till den underhållsskyldiga med uppgifter om bl.a. hur stor underhållsbidragsskulden är samt skuldens förfallodag, kontonummer och referensnummer.

Om du inte klarar av att betala din underhållsbidragsskuld


Om du inte kan betala hela underhållsbidragsskulden på en gång kan du förhandla med FPA om en betalningsplan. Ta i så fall kontakt med FPA:s indrivningscenter.

Om du inte kontaktar indrivningscentret och inte heller betalar skulden överförs skulden direkt till utsökning. FPA skickar inget påminnelsebrev om de skulder som förfallit till betalning.

Underhållsbidrag som drivits in från den underhållsskyldiga används alltid till den äldsta skulden. Den underhållsskyldiga kan således inte själv bestämma vilken månads underhållsbidrag som betalas, om underhållsbidragsskuld har uppkommit under flera månader. Om du får en arbetslöshetsförmån, innehåller FPA arbetslöshetsförmånens barnförhöjning som avkortning på underhållsbidragsskulden. Om du får studiestöd kan FPA driva in försörjartillägget till studiepenningen som avkortning på underhållsbidragsskulden.

Om du har tappat bort kontonumret eller referensnumret, får du reda på det i MittFPA eller genom att kontakta indrivningscentret. Det är viktigt att du använder rätt kontonummer och referensnummer så att din betalning styrs till din underhållsbidragsskuld.

Efter indrivningen betalar FPA underhållsbidraget till mottagaren av underhållsstöd, om barnet har blivit utan underhållsbidrag. Det indrivna underhållsbidraget betalas till bidragsmottagaren den 25 dagen i månaden.

Om du inte kan betala din underhållsbidragsskuld på grund av din ekonomiska situation kan du ansöka om tillfällig betalningsbefrielse hos FPA. Läs mer om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld. Om dina betalningssvårigheter fortgår en längre tid, kan det vara skäl att ändra beloppet på det fastställda underhållsbidraget.