Underhållsstöd – Belopp och utbetalning

Underhållsstödet kan betalas med fullt eller nedsatt belopp. Fullt underhållsstöd uppgår till 167,35 euro per månad.

FPA betalar underhållsstödet med nedsatt belopp om underhållsbidraget har fastställts till ett lägre belopp än det fulla underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiges ekonomiska situation. Om den underhållsskyldige på grund av bristande försörjningsförmåga inte betalat underhållsbidrag som har fastställts till ett belopp som är mindre än fullt underhållsstöd betalar FPA ut underhållsstöd till fullt belopp.  I underhållsavtalet eller i underhållsdomen ska i dessa fall finnas ett omnämnande om den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga. Då FPA betalar underhållsstöd med nedsatt belopp får du skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet i form av underhållsstöd och därtill underhållsbidrag av den underhållsskyldiga. Slutsumman är således lika stor som underhållsstödet med fullt belopp.

Om det fastställda beloppet av underhållsbidrag är mindre än fullt underhållsstöd på grund av någon annan orsak än den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga betalar FPA inte mellanskillnaden. Om den underhållsskyldige inte betalar ett sådant underhållsbidrag betalar FPA ut underhållsstöd till det belopp som underhållsbidraget fastställts. FPA betalar inte underhållsstöd som är mindre än 5 euro.

Om det fastställda underhållsbidraget är högre än FPA:s underhållsstöd och den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidraget får du fullt underhållsstöd från FPA, som sedan driver in det obetalda underhållsbidraget av den underhållsskyldiga. Om indrivningen lyckas betalar FPA skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet till den förälder som vårdar barnet.

Underhållsstödet är skattefri inkomst. Underhållsbidraget och underhållsstödet justeras årligen med index.

Hur andra förmåner inverkar

Underhållsstödets belopp påverkas inte av andra FPA-förmåner än militärunderstöd som beviljats barnet. Militärunderstödet dras av från underhållsstödets belopp.

Utbetalning

Underhållsstödet betalas ut den 10 dagen i månaden. Om FPA har lyckats driva in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldiga betalas de ut den 25 dagen i månaden. Om betalningsdagen råkar infalla på en helg eller lördag, betalas underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetalt underhållsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Underhållsstödet betalas till barnets förälder eller till en annan person som har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till ett barn som fyllt 15 år.

Underhållsstöd betalas högst tills barnet fyller 18 år. Stödet kan också upphöra tidigare om underhållsskyldigheten upphör eller om villkoren för underhållsstöd inte längre uppfylls.

FPA kan justera stödet om familjens situation förändras så att det påverkar underhållsstödet.

Exempel

Barnets ena förälder har ålagts att betala 50 euro/mån. i underhållsbidrag till sitt barn. Bidraget är lägre än underhållsstödet på grund av den underhållsskyldiga förälderns dåliga ekonomiska situation. FPA betalar då skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet dvs. 117,35euro/mån). Om den underhållsskyldiga inte alls betalar underhållsbidrag, betalar FPA fullt underhållsstöd på 167,35 euro/mån och driver in 50 euro/mån. av den underhållsskyldiga.

Läs mer