Upphandling av produkter till moderskapsförpackningen

Innehållet i moderskapsförpackningen varierar från år till år. De produkter som ingår i förpackningen väljs utifrån ett offentligt anbudsförfarande i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession. Konkurrensutsättningen genomförs i form av ett öppet upphandlingsförfarande så att alla de företag som vill se sina produkter i moderskapsförpackningen kan delta.

Anbudsförfarandet ordnas varje höst drygt ett år innan förpackningen börjar delas ut. Till exempel inleddes anbudsförfarandet för moderskapsförpackningen för 2020 hösten 2018.

Det finns ett moderskapsunderstödsråd. Hit hör representanter för FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt Esbo stads rådgivning. Moderskapsunderstödsrådet bedömer de produkter som kommit in genom anbudsförfarandet, och föreslår vilka av dem som ska tas med i moderskapsförpackningen. Bland annat tvättas kläderna, och produkterna testas också i praktiken.

Deltagande i anbudsförfarandet

FPA publicerar en upphandlingsannons i den elektroniska tjänsten HILMA på adressen www.hankintailmoitukset.fi. I annonsen finns en länk till den elektroniska tjänsten Hanki, där dokumenten i anslutning till anbudsförfrågan finns. I anbudsförfrågan anges bl.a. vilka produkter som upphandlas för moderskapsförpackningen, vilka urvals- och jämförelsekriterierna är samt vilka krav på lämplighet som ställs på anbudsgivarna.

Företag kan delta i anbudsförfarandet genom att lämna in ett anbud till FPA via Hanki-tjänsten inom utsatt tid. Utöver anbudet ska anbudsgivarna också skicka provexemplar av de produkter som anbudet gäller till FPA:s kontor i Sockenbacka. Produkternas kvalitet bedöms utifrån provexemplaren.

 

Valet av produkter

Kostnaderna för produkterna får uppgå till totalt högst 170 euro (moms 0 %). Till moderskapsförpackningen väljs de produkter som är mest relevanta med tanke på främjandet av moderns och barnets hälsa och välbefinnande.

Produkterna väljs produktvis (positioner) antingen enligt det förmånligaste priset eller enligt totalekonomisk fördelaktighet. Jämförelse enligt totalekonomisk fördelaktighet innebär att förutom priset beaktas även kvaliteten (produktens funktionella och estetiska egenskaper). FPA utfärdar ett skriftligt upphandlingsbeslut över valet av produkter, och beslutet skickas för kännedom till alla anbudsgivare

Leverans av produkterna

FPA ingår skriftliga upphandlingsavtal med de leverantörer som valts. FPA har också ett avtal med ett företag som beställer produkterna, packar ner dem och skickar moderskapsförpackningarna till kunderna.

Läs mer