Vistelse eller arbete utomlands

På denna sida beskrivs de vanligaste situationerna i samband med vistelse eller arbete utomlands. Ytterligare information finns under Flyttning utomlands. Om din egen situation avviker från de situationer som beskrivs här kan du kontakta FPA.

Flyttning eller vistelse utomlands

Om du flyttar utomlands eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa (över 6 månader) ska du alltid underrätta FPA om det. Du ska också meddela när du återvänder till Finland.

Om en utlandsvistelse som ursprungligen varit tänkt som tillfällig (kortare tid än sex månader) trots allt fortfar över sex månader, upphör din rätt till finländsk social trygghet räknat från det datum då förhållandena ändras. Underrätta FPA om eventuella förändringar. Man kan kontrollera sin rätt till den finländska sociala tryggheten i FPA:s e-tjänst.

Utbetalningen av förmåner utomlands beskrivs under Utbetalning av förmåner.

Om en arbetstagare eller företagare flyttar eller vistas utomlands

Du ska meddela FPA om du medan du omfattas av den finländska sociala tryggheten börjar arbeta eller byter arbetsgivare under utlandsvistelsen. Om du börjar arbeta i ett annat EU-/EES-land, börjar du omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet även om arbetet skulle vara kortare tid än ett år. Läs mer om den sociala tryggheten när man arbetar utomlands.

Om du tänker flytta till ett EU-/EES-land eller Schweiz som utstationerad arbetstagare ska arbetsgivaren före avresan ansöka om ett intyg E101/A1 för dig från Pensionsskyddscentralen. Med intyget kan du påvisa att du omfattas av den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. Kontakta Pensionsskyddscentralen också i andra specialsituationer i samband med arbete i ett EU-/EES-land.

Personer som arbetar över ett år i andra länder än EU-/EES-länderna kan också fortsätta att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Utstationerade arbetstagare fortsätter på ansökan och tjänstemän utan ansökan att omfattas av den finländska sociala tryggheten under utstationeringen. Arbetsgivaren ska underrätta FPA om arbete som en tjänsteman utför utomlands.

Den sociala tryggheten för arbetstagare och företagare som flyttar till ett land som ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland fastställs i regel utgående från utlandsvistelsens längd. Undantaget är arbetstagare och företagare som flyttar till ett annat nordiskt land, då de till största delen omfattas av samma regler som gäller för arbetstagare som flyttar till ett annat EU-/EES-land.

Om en familjemedlem flyttar eller vistas utomlands

Underrätta FPA om din utlandsvistelse som familjemedlem om vistelsen varar en längre tid än en vanlig semesterresa. I fråga om familjemedlemmar som flyttar utomlands avgörs rätten till den finländska sociala tryggheten i regel endast på grundval av utlandsvistelsens längd. Om du inte arbetar utomlands och utlandsvistelsen varar i högst ett år omfattas du av den sociala tryggheten i Finland.

Familjemedlemmar till utstationerade arbetstagare och tjänstemän måste ansöka om att fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om en pensionstagare flyttar eller vistas utomlands

Pensionstagare ska underrätta FPA om flyttning utomlands eller tillfällig utlandsvistelse. I fråga om pensionärer tillämpas samma princip om tillfällig eller stadigvarande bosättning som när det gäller andra som flyttar utomlands. Pensionärer som vistas utomlands kortare tid än ett år behåller vanligtvis sin rätt till den finländska sociala tryggheten, medan pensionärer som flyttar utomlands för mer än ett år inte är berättigade till förmåner från FPA.

Om en studerande eller forskare flyttar eller vistas utomlands

Den som reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att studera eller forska omfattas i regel av bosättningslandets sociala trygghet. Om du studerar eller bedriver forskningsarbete utomlands kortare tid än ett år ska du meddela detta till FPA.

Studerande och forskare som har för avsikt att stanna utomlands i över ett år kan behålla sin rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten, men i så fall måste de ansöka om ett beslut om detta inom ett år från flyttningen utomlands.

Om du arbetar vid sidan av studierna i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz börjar du i regel omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet, förutsatt att minimivillkoren för arbete i det aktuella landet uppfylls. Underrätta FPA om arbetet.

Om en arbetslös flyttar eller vistas utomlands

Om du tänker resa utomlands medan du är arbetslös ska du komma ihåg att underrätta FPA om det.

Arbetslösa kan söka jobb i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz i tre månaders tid. För denna tid kan den arbetslösa personen från Finland få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning till samma belopp som han eller hon skulle få om jobbsökningen skedde i Finland. Arbetsmarknadsstöd betalas inte till utlandet. En arbetslös person omfattas av den finländska sociala tryggheten under den tid som han eller hon får arbetslöshetsdagpenning från Finland. I andra situationer avgörs rätten att omfattas av den finländska sociala tryggheten utgående från om utlandsvistelsen är stadigvarande eller tillfällig.

Om du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk under en tillfällig vistelse i ett EU-/EES-land eller i Schweiz får du sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i vistelselandet. När du planerar en flyttning utomlands på över tre månader ska du alltid kontakta FPA för att kontrollera din rätt till sjukvård. Ytterligare information finns under Sjukvård utomlands och Om du insjuknar utomlands.