Terveydenhuollon ammattihenkilöiden täytettäväksi tarkoitetut lomakkeet löytyvät ensisijaisesti käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä.

Lomakkeet ovat saatavilla ammattihenkilöiden käyttöön pdf-muodossa myös Terveysportti- ja Lääkäriportaali- palveluissa sekä Lääkäriliiton jäsenpalvelussa. Painettuja lomakkeita voi tilata Kelan lomakevarastosta lomakevarasto@kela.fi.

Erityisäitiysraha

Erityisäitiysraha on etuus, joka voidaan myöntää raskaana olevalle naiselle, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä sairausvakuutuslaissa ja -asetuksessa määritelty kemiallinen aine, säteily, tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden.

Erityisäitiysraha voidaan myöntää vain, jos sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 1335/2004) luetellut edellytykset täyttyvät. Myöntämistä varten tarvitaan:

  • lääkärin tai terveyskeskuksen antama selvitys raskaudesta (Kelan lomake SV 75 tai SV 97),
  • työterveyslääkärin tai työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto työssä tai työolosuhteissa olevasta vaarasta sikiön kehitykselle ja raskaudelle (lomake SV 97),
  • työnantajan ilmoitus työssä tai työolosuhteissa olevasta vaaratekijästä sikiön kehitykselle ja raskaudelle (SV96) sekä
  • äidin oma hakemus.

Riskitekijät, joiden perusteella erityisäitiysraha voidaan myöntää, on lueteltu edellä mainitussa asetuksessa eikä Kelalla tai lausunnon antavalla lääkärillä ole harkintavaltaa myöntämisedellytyksissä. Tämän vuoksi esimerkiksi työn raskaus tai tapaturmariski ei voi olla perusteena erityisäitiysrahan myöntämiselle, sillä niitä ei mainita asetuksessa.

Tutustu Kelassa laadittuun tietopakettiin erityisäitiysrahasta. Se sisältää esittelyn erityisäitiysrahaa koskevasta lainsäädännöstä, lääketieteellisen arvioinnin perusteista ja erityisäitiysrahan yleisistä edellytyksistä. Mukana on esimerkkejä vaaratekijöistä, riskiammateista ja tulkintaperusteista erilaisissa tilanteissa sekä tapausesimerkkejä. Tietopaketin lopusta löytyy linkkejä lisätietoon ja neuvontapalveluihin.