Suunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa myönnetään 16–19-vuotiaalle ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistämisen edistämiseksi, kun

  • nuoren työ- ja opiskelukyky sekä ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.
  • nuori opiskelee tai osallistuu muuhun kuntoutumiseen tähtäävään toimintaan (esim. työpaja tai –harjoittelu).
  • nuori tarvitsee erityisiä tukitoimia kuntoutuksen aikana.
  • kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan.

Kela tutkii nuoren kuntoutusrahahakemuksen yhteydessä, onko koulutuksessa olevalla nuorella oikeus myös Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Ammatillisena kuntoutuksena järjestetyn koulutuksen ajalta korvataan muun muassa koulutarvikkeista aiheutuneita kustannuksia. Myös ammatillisesta kuntoutuksesta voi hakea päätöstä Nuoren kuntoutusrahan hakemuksella joko verkkopalvelussa tai lomakkeella Nuoren kuntoutusraha KU 111 (pdf).

Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS)

Nuoren kuntoutusrahaa varten tarvitaan kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS). Suunnitelma laaditaan lääketieteellisen arvion pohjalta ja siitä tulee käydä ilmi nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen.

Tee suunnitelma yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa sekä tarvittaessa asiantuntijaviranomaisten kanssa. Voitte käyttää suunnitelman pohjana Kelan lomaketta Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten KU110 (pdf).

Suunnitelmaan tulee sisältyä:

  1. arvio, jossa perustellaan sairauden, vian tai vamman vaikutus nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin,
  2. arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista ja
  3. suunnitelma nuoren opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista ammatillisen kuntoutumisen edistämiseksi.

Tarkistakaa suunnitelmaa nuoren ja huoltajan kanssa, jos nuoren kuntoutus ei edisty suunnitelman mukaisesti tai jos ammatilliset tavoitteet täsmentyvät kuntoutuksen aikana. Kela seuraa kuntoutuksen toteutumista ja on tarvittaessa yhteydessä KHOPS:n laatijaan, jos esimerkiksi nuoren opinnot tai muut kuntoutustoimenpiteet eivät etene.

Lue lisää