Uusimmat tutkimusjulkaisut

Alla on listattuna Kelan uusimmat tutkimusjulkaisut ilmestymisjärjestyksessä. Julkaisun voi ladata pdf-muodossa "sähköinen julkaisu" -linkistä. Vanhempia julkaisuja voi etsiä julkaisuhaulla tai selaamalla Julkaisuluetteloa Heldassa. Tutkimusinfo-uutiskirjeestä saat ajankohtaista tietoa Kelan tutkimuksen julkaisuista ja tapahtumista. Linkki uutiskirjeen tilaukseen on tämän sivun alareunassa.

22.12.2016
Pitkänen S, Saarinen T, Tuusa M, Harju H. Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti.
Arviointitutkimuksessa selvitettiin uudenlaisen kuntoutukseen ohjauksen toimintamallin toimivuutta ja siirrettävyyttä vakiintuneeksi käytännöksi. Arvioinnissa tarkasteltiin myös hankkeeseen osallistuneiden Kelan ja eri yhteistyötahojen toimintaa sekä kehittämistyötä ja sen tuloksia. Tutkimus toteutettiin kehittävänä arviointina, jossa tuettiin Kelan ja yhteistyötahojen kehittämistyötä uuden toimintamallin luomiseksi.
| Työpapereita 111 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

20.12.2016
Korpela T. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen.
Selvityksessä tarkastellaan, millä tavoin kansalaisten mielipiteitä kuullaan Kelan toimintaa kehitettäessä sekä missä määrin kansalaiset osallistuvat kehittämiseen tietämättään. Selvityksessä myös kootaan yhteen Kelassa 2000-luvulla tehty asiakastutkimus.
| Työpapereita 110 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

12.12.2016
Harkko J, Lehikoinen T, Lehto S, Ala-Kauhaluoma M. Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi? Nuorten syrjäytymisriskit ja aikuisuuteen siirtymistä tukeva palvelujärjestelmä.
Seurantatutkimuksessa tarkastellaan 10 vuoden ajalta, miten palvelujärjestelmä tukee heikoimmassa asemassa olevien nuorten työelämään kiinnittymistä. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti vähän koulutetut, psyykenlääkkeitä käyttävät, työkyvyttömyysetuuksia saaneet tai kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään köyhyys- ja syrjäytymisriskejä, palveluprosesseja ja -tarpeita sekä nuorten eri elämänvaiheisiin liittyviä olennaisia hyvinvoinnin osatekijöitä.
| Tutkimuksia 144 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

9.12.2016 
Hussain MA, Kangas O. Is a handful of old tricks better than a sackful of new ones? Generations of research and post-retirement poverty in the European Union.
In welfare state research, it is customary to speak of generations of research: social expenditure; social rights; and the public-private mix in pension schemes. The aim of this working paper is to study to what extent the generations are linked to cross-national differences in old-age poverty measures as 40%, 50%, 60% and 70% of the national median income. The expenditure approach displays the strongest association with the outcome. The two other generations perform less well. All the approaches share the same problem: not only pensions but many other factors have impacts upon the economic situation of the retired population. Furthermore, the dependent variable, old age poverty is an elusive concept that opens need for a new generation of comparative welfare studies.
| Working papers 109 | electronic publication | research in brief | press release (in Finnish)

1.11.2016
Miettinen J, Aaltonen K, Martikainen JE. Lääkemääräysten alkuperän määrittäminen terveydenhuollon käyntitietojen avulla. Menetelmäraportti Oulu-hankkeessa käytetystä algoritmista.
Työpaperissa kuvataan menetelmää, jolla Kelan korvaamat oululaisten lääkeostot yhdistettiin sille terveydenhuollon sektorille (julkinen, työterveys tai yksityinen), jolla lääke oli todennäköisimmin määrätty. Saatavilla ei ollut tietoa siitä, millä sektorilla lääkemääräys oli annettu, joten alkuperäsektori arvioitiin henkilön lääkärissäkäyntitietojen avulla.
| Työpapereita 108 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

24.10.2016
Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Sandelin I, Nissinen H, Autti-Rämö I. Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet.
Kelan tehtävänä on täydentää lapsiperheiden palvelujärjestelmää. Lasten tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöiden hoitoon Kela kehittää vuosina 2010–2018 monimuotoista perhekuntoutusta. LAKU-perhekuntoutuksen tavoitteena on tukea sekä psyykkisesti oireilevia lapsia että heidän perheenjäseniään. Tässä kuvailevassa tutkimusraportissa tarkastellaan monimuotoisen perhekuntoutuksen toimintasisältöjä, perhekuntoutukseen ohjattujen lasten ja perheiden taustatietoja ja perheenjäsenten kuntoutukselle kohdistamia toiveita.
| Raportteja 2 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

17.10.2016
Tillman P, Kaliva K. Kuka ei tilaa taksimatkaansa Kelan tilausvälityskeskuksesta? Rekisteriselvitys sairausvakuutuksen korvaamista taksimatkoista vuonna 2015.
Sairausvakuutuksen korvaamilla taksimatkoilla on vuosina 2010–2014 siirrytty sairaanhoitopiirikohtaisten tilausvälityskeskusten käyttöön. Valtaosa taksimatkoista tilataan näistä keskuksista, mutta edelleen pieni osa tilataan muualta. Tässä julkaisussa tarkastellaan näiden muualta tilattujen taksimatkojen kohdentumista.
| Työpapereita 107 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

13.10.2016
From idea to experiment. Report on universal basic income experiment in Finland.
“From Idea to Experiment” summarizes the central aspects presented in the preliminary report on the universal basic income experiment in Finland. This shortened version tends to make it possible for a non-Finnish speaking reader to get an idea of what our working group had in mind when sketching the initial experimental setting. Furthermore, it includes explanations why the experimental setting defined in the legislative bill deviates from the model sketched in the preliminary report.
| Working papers 106 | electronic publication | research in brief |

30.9.2016
Pitkänen T, Levola J, Tourunen J, Kaskela T, Holopainen A. Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.
Aivotoiminnan häiriöt aiheuttavat usein psykososiaalisia vaikeuksia, kuten uni- ja muistivaikeuksia sekä tunne-elämän ja ihmissuhteiden ongelmia. Häiriöiden hoidossa nämä vaikeudet kuitenkin jäävät usein piiloon. Eurooppalaisen tutkimushankkeen kehittämä PARADISE24-kysely auttaa hoitohenkilökuntaa selvittämään, kärsiikö asiakas psykososiaalisista vaikeuksista. Kyselyä voi hyödyntää myös asiakkaan elämäntilanteen seuraamisessa sekä tutkimuksessa.
| Tutkimuksia 143 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

28.9.2016
Karttunen A, Kokko P, Jaakonsaari M, Kahur K. Lääkinnällisen kuntoutuksen luokittelun nykytila. Toimintakyvyn yhteys laitos- ja avomuotoisen kuntoutuksen kustannuksiin.
Suomalaista ja kansainvälistä lääkinnällisen kuntoutuksen luokittelua käsittelevän selvityksen mukaan luokittelun parantamiseksi Suomessa tarvitaan mm. käsitteiden määrittelyä sekä valtakunnalliset ohjeet kuntoutuspotilaan tietojen kirjaamiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös toimintakyvyn yhteyttä kuntoutuksen kustannuksiin AVH:n sairastaneilla. Kuntoutujien alkutilanne vaikutti kustannuksiin enemmän kuin muutokset toimintakyvyssä ja elämänlaadussa. Kustannukset olivat pienempiä niillä kuntoutujilla, joilla muutos parempaan oli voimakkaampaa.
| Työpapereita 105 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

13.9.2016
Koskenvuo K, Mattila K, Koskenvuo M. Masennuksen koettu kuntoutustarve väestössä. Health and Social Support (HeSSup) -tutkimuksen tuloksia.
Laaja väestötutkimus tuo esiin puutteita kuntoutusjärjestelmän kyvyssä vastata masennuksen vuoksi koettuun kuntoutuksen tarpeeseen.  Työstatuksen mukaan tarkasteltuna eniten kuntoutustarvetta masennuksen takia raportoivat työttömänä peruspäivärahalla ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat. Masennukseen sairastuneista huomattava osa oli kokenut tarvitsevansa kuntoutusta masennuksen vuoksi, mutta ei ollut sitä joko saanut tai saatu kuntoutus oli koettu riittämättömäksi. Psykoterapian saaminen ja tyytyväisyys oman asuinalueen terveydenhuollon palveluihin lisäsivät todennäköisyyttä riittäväksi koettuun kuntoutukseen.
| Työpapereita 104 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

2.9.2016
Paavonen A-M, Salminen A-L. Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö. Selvitys Kelan roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa.
Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaille suunnattuja palvelupisteitä, joista voi saada muun muassa urasuunnitteluun, kouluttautumiseen ja elämänhallintaan liittyvää tietoa ja neuvontaa. Tutkimuksessa kartoitetaan Kelan roolia Ohjaamo-toiminnassa ja kuvataan Ohjaamoiden asiakkaiden ja henkilökunnan Kelaan kohdistuvia tarpeita ja odotuksia. Nuoret toivovat henkilökohtaista ohjausta Kelan etuuksien hakemiseen. Jotta Kela löytäisi paikkansa uudessa nuorten palvelumuodossa, sen tulisi sitoutua Ohjaamo-toimintaan pitkäksi aikaa.
| Työpapereita 103 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

25.8.2016
Tillman P, Miettinen J. Kelan matkakorvausten kohdentuminen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oikeutetuille. Rekisteritutkimus Oulusta vuodelta 2013.
Työpaperissa selvitettiin rekisteritietojen perusteella, kuinka suuri osa sairausvakuutuksen perusteella kiireettömistä matkoista maksetuista korvauksista kohdentuu Oulussa henkilöille, joilla on Oulun kaupungin myöntämä oikeus vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin. Noin joka toinen näihin kuljetuksiin oikeutetuista oli saanut myös sairausvakuutuksen matkakorvauksia. Yhteensä he tekivät kuitenkin yli puolet kaikista sairausvakuutuksen korvaamista kiireettömistä matkoista. Nykyisin järjestelmät ovat erilliset, mutta lähivuosina sote-uudistus saattaa lisätä eri kuljetusten välistä yhteistyötä.
| Työpapereita 102 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

11.8.2016
Niemelä M, Pajula H, Kapanen M, Kangas O. Kelan toimistojen lakkauttaminen ja arviot Kelan palveluista. Kuvailevat tulokset.
Tutkimuksessa selvitetään muutoksia Kelassa asioinnissa ja kuntalaisten näkemyksissä paikkakunnilla, joissa Kelan toimistoja on suljettu. Toimiston lakkautus ei välittömästi vähennä toimistossa asiointia tai kannusta verkkoasiointiin. Sen sijaan useissa kunnissa se lisäsi asiointia puhelimitse ja kirjeitse. Väestön mielipiteet ovat usein kielteisiä toimiston lakkautuksen jälkeen, mutta näyttävät lieventyvän ajan myötä.
| Työpapereita 101 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

27.6.2016
Miettinen S, Sirkkola M, Rämö S. Sopeutumisvalmennuksen työnjako.
Sopeutumisvalmennusta käsittelevän selvityksen mukaan perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja järjestöjen välistä työnjakoa tulee täsmentää. Lisäksi asiakasprosessit ovat usein hajanaisia ja eikä kenelläkään ole niistä kokonaisvastuuta.
| Työpapereita 100 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

23.6.2016
Matinheikki-Kokko K, Härkönen U, Muhonen M, Sipari S. Tanssi- ja liiketerapia kuntoutusmuotona. Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt kirjallisuuskatsauksen, asiakaskokemusten ja ammattilaisten kokemusten valossa.
Tutkimuksessa arvioidaan tanssi- ja liiketerapian (TLT) soveltuvuutta Kelan järjestämään kuntoutukseen. Arvioinnin mukaan tanssi- ja liiketerapia soveltuu Kelan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen terapiamuodoksi. TLT:n avulla voidaan kohentaa työ- ja toimintakykyä sekä edistää terveyttä ja antaa kuntoutujille voimavaroja oman elämänsä hallintaan.
| Työpapereita 99 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

21.6.2016
Muhonen M, Härkönen U, Matinheikki-Kokko K, Sipari S. ABR-kuntoutus lapsiperheen arjessa. Arviointitutkimus Advanced Biomechanical Rehabilitation -kuntoutuksen vaikuttavuudesta ja hyödyistä asiakaskokemusten ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta kuvattuna.
Tutkimuksessa arvioidaan CP-vammaisten lasten kuntoutukseen kehitetyn, biomekaniikkaan perustuvan ABR-kuntoutuksen soveltuvuutta Kelan järjestämään kuntoutukseen. ABR-kuntoutukseen suoraan liittyvä tieteellinen tutkimus on vielä vähäistä. Uusi tieteellinen kirjallisuus sidekudoksen merkityksestä ihmisen toisena tukirankana tarjoaa kuitenkin tukea ABR-kuntoutuksessa hyödynnettävälle sidekudoksen merkityksen ymmärtämiselle.
| Työpapereita 98 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

20.6.2016
Härkönen U, Muhonen M, Matinheikki-Kokko K, Sipari S. Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona. Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa.
Tutkimuksessa arvioidaan psykofyysisen fysioterapian soveltuvuutta Kelan järjestämään kuntoutukseen psykofyysisen fysioterapian asiakkaiden, asiantuntijoiden ja tieteellisten tutkimusten näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että psykofyysisen fysioterapian avulla voidaan kohentaa kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä edistää terveyttä ja antaa ihmisille voimavaroja heidän oman elämänsä hallintaan.
| Työpapereita 97 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

16.6.2016
Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M, Valaste M, toim. Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla.
Teemakirjan 15 artikkelissa tarkastellaan lapsiperheiden hyvinvointia ja niiden kohtaamia haasteita. Artikkelit tarjoavat tutkijoiden näkökulmia 2000-luvun lapsiperheisiin ja perhepolitiikkaan.
| Teemakirja 15 | sähköinen julkaisu | tiedote | tutkimus lyhyesti |

1.6.2016
Hinkka K, Niemelä M, Autti-Rämö I, Palomäki H, Pärnänen H, Vänskä J. Sairauspoissaolotarpeen määrittäminen. Kyselytutkimus lääkäreille.
Työpaperissa esitellään tulokset lääkäreille kohdistetusta kyselystä, jonka Kelan tutkimusosasto ja Suomen Lääkäriliitto toteuttivat vuonna 2014. Kyselyssä kartoitettiin lääkäreiden näkemyksiä ja kokemuksia sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista. Tulokset osoittavat, että lääkärit pitävät julkisen sektorin palvelujen huonoa saatavuutta keskeisenä syynä sairauspoissaolojen pitkittymiseen. Myös vajaakuntoisia työntekijöitä tukevien toimenpiteiden heikko saatavuus vaikuttaa sairauspoissaolojen kirjoittamiseen.
| Työpapereita 96 | sähköinen julkaisu | tiedote | tutkimus lyhyesti |

17.5.2016
Pitkänen V, Pekola P. Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä.
Tutkimuksessa selvitetään, miten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat valitsevat fysioterapian palveluntuottajan. Lisäksi tarkastellaan, miten tärkeäksi valinnanvapaus koetaan, mitkä tekijät vaikuttavat palveluntuottajan valitsemiseen ja vaihtamiseen sekä miten helposti ja mistä asiakkaat ovat hankkineet tietoa eri palveluntuottajista.
| Työpapereita 95 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

28.4.2016
Vänskä N, Pollari K, Sipari S. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus.
Lasten kuntoutuksessa on keskeistä vahvistaa lapsen osallistumista ja toimijuutta hänelle mielekkäisiin arjen toimintoihin hänen omassa kehitysympäristössään. Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kartoittaa lapsen osallistumista arvioivat geneeriset välineet, joiden käytössä lapsi itse on mukana, sekä kuvata menetelmiä ja toimintatapoja, jotka vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallistumista kuntoutukseen.
| Työpapereita 94 | sähköinen julkaisu |

26.4.2016
Koistinen P, Kurvinen A, Luoma-Halkola H. Perustulon työllisyysvaikutukset. Asiantuntijahaastatteluihin ja verrannollisiin esimerkkeihin perustuva arvio.
Työpaperissa kartoitetaan tutkimustietoa perustulon työllisyysvaikutuksista. Haastattelujen avulla selvitetään, miten TE-toimistojen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijat arvioivat perustuloa ja sen vaikutusta työvoimapolitiikan toimeenpanoon ja työllisyyspalvelujen kehittämiseen. Lisäksi selvitetään, miten perustulo vaikuttaisi itsensä työllistäjien toimeentuloon ja työssäkäyntiin.
| Työpapereita 93 | sähköinen julkaisu |

26.4.2016
Forss M, Kanerva M, Kanninen O. Mitä voimme oppia maailmalla järjestetyistä perusturvaan liittyvistä kokeista? Katsaus kenttäkoeasetelmiin.
Työpaperissa esitellään ulkomailla tehtyjä tai suunnitteilla olevia perustulokokeita, jotka voivat olla hyödyksi Suomessa vireillä olevan perustulokokeilun valmistelutyössä. Lisäksi kuvaillaan muita kenttäkokeita, joiden koeasetelmista voidaan Suomessakin ottaa oppia sekä käydään läpi perustulokokeiden vaikutusten arvioimisen kannalta keskeistä taloustieteellistä teoriaa.
| Työpapereita 92 | sähköinen julkaisu |

25.4.2016
Salminen A-L, Hiekkala S, Stenberg J-H. Etäkuntoutus.
Kirjallisuuskatsauksessa esitellään etäkuntoutuksen käsitteitä sekä kuvataan sen ehtoja ja sovellusalueita mutta myös tuodaan esiin etämenetelmien käyttöön liittyviä hallinnollisia velvoitteita ja etäkuntoutuksen eettisiä velvoitteita. Kirja sisältää myös suosituksia etäkuntoutuksen tietoturvasta sekä yleisesti etäkuntoutuksesta.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

24.3.2016
Lämsä R, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A. Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti.
Työpaperissa tarkastellaan Oma väylä -kuntoutuksessa toteutettujen arkeen integroitujen kuntoutuskäyntien tavoitteita, sisältöjä ja työntekijöiden kokemuksia arkikäyntien toteuttamisesta. Arkikäynnit ovat osa Kelan rahoittamaa neuropsykiatrista Oma väylä -kuntoutusta, jossa tuetaan 18–35-vuotiaiden ADHD- tai Asperger-diagnoosin saaneiden nuorten aikuisten opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallinnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja 1,5 vuotta kestävässä kuntoutuksessa.
| Työpapereita 91 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

18.3.2016
Tillman P, Maunula N. Sairausvakuutuksen matkakorvaukset liittyvät etenkin erikoissairaanhoitoon. Rekisteritutkimus vuonna 2012 tehdyistä matkoista.
Työpaperissa tarkastellaan vuonna 2012 tehtyjen sairausvakuutuksen korvaamien matkojen ja maksettujen matkakorvausten kohdentumista matkan syyn tai matkakohteen mukaan. Vuonna 2012 tehdyistä 5,8 miljoonasta matkasta maksettiin noin 700 000 henkilölle sairausvakuutuksen korvauksia yhteensä 292 miljoonaa euroa. Tulosten mukaan kaksi kolmasosaa (67 %) maksetuista matkakorvauksista liittyi erikoissairaanhoitoon.
| Työpapereita 90 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

17.3.2016
FPA och Statens närigsdelegation. Rekommendation om måltider för högskolestuderande. Mat ger hälsa.
Enligt statsrådets förordning ska måltiderna för studerande fylla de allmänna kvalitetskraven i fråga om hälsosam och näringsrik mat. Det viktigaste syftet med denna omarbetade rekommendation är att skapa större enhetlighet mellan rekommendationen och de nya näringsrekommendationerna. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt fetternas och kolhydraternas kvalitet och åt mängden salt.
| Särpublikation | elektronisk publikation |

16.3.2016
Juutilainen V-P, Saarikallio-Torp M, Haataja A. Perhevapaat 2013 -väestökyselyn toteutus. Tiedonkeruu, aineiston edustavuus ja perustietoja vastaajista.
Työpaperissa tarkastellaan vuonna 2011 lapsen saaneille äideille ja isille tehtyä Perhevapaat 2013 -väestökyselyä. Kyselyn avulla saadaan paljon tietoa suomalaisista pienten lasten perheistä ja voidaan kuvailla perheitä, saada tietoa syistä, miksi perheet tekivät erilaisia lapsenhoitovalintoja ja analysoida perheiden mielipiteitä perhevapaajärjestelmästä.
| Työpapereita 89 | sähköinen julkaisu |

11.3.2016
Martikainen P, Murphy M, Moustgaard H, Mikkonen J. Changes in the household structure of the Finnish elderly by age, sex and educational attainment in 1987–2035.
The study evaluates changes in the living arrangements of Finnish men and women aged 65 years and older in the period 1987 to 2011 and projects living arrangements to 2035 by age, sex and education. The results indicate that future elderly population will be better educated than ever before and is more likely to live with a spouse or partner. Future living arrangement distributions of older people are strongly determined, in particular, by past household behavior and, to a lesser extent, future changes in mortality.
| Working papers 88 | electronic publication | press release (in Finnish) |

9.3.2016
De Wispelaere J. Jokaisen oma tulo? Universaalin perustulon poliittinen analyysi
Työpaperi käsittelee henkilökohtaisen, universaalin ja vastikkeettoman perustulon poliittista toteutettavuutta. Työpaperissa luodaan katsaus perustulon taustaideologioihin, ja tarkastelussa ovat myös perustuloa koskevat kansainväliset kokeet ja sovellukset sekä niistä saadut kokemukset. Tutkimuksessa esitetään, että perustulolla ideana saattaa olla laaja kannatus, mutta toimeenpanovaiheessa kohdataan usein ongelmia, joiden ratkaisumahdollisuuksia työpaperissa pohditaan useista eri näkökulmista.
| Työpapereita 87 | sähköinen julkaisu |

7.3.2016
Turunen E, Tillman P, Maunula N. Yöpyminen sairaanhoidon matkalla. Sairausvakuutuksen yöpymiskorvaukset ja potilashotellitoiminta Suomessa sekä katsaus potilashotellitoimintaan ja tutkimuskirjallisuuteen muissa Pohjoismaissa.
Sairausvakuutuslain perusteella voidaan maksaa korvauksia paitsi matkakustannuksista myös yöpymiskustannuksista. Tämän rekisteritutkimuksen mukaan kaksi kolmesta sairausvakuutuksen korvaamasta yöpymisestä vuonna 2012 liittyi sairaalahoitoon. Yöpymiskustannuksilla ei ole vuotuista omavastuuosuutta toisin kuin matkakustannuksilla, joten asiakkaille itselleen maksettavaksi jäävät summat voivat kasvaa suuriksi. Toisaalta yöpymiskorvauksia saadaan useimmiten vain yhtenä vuonna.
| Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 1 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

25.2.2016
Pitkänen V, Pekola P. Valinnanvapaus ja kilpailu terveyspalveluissa. Kansainväliset käytännöt, talousteoria ja empiiriset tutkimukset.
Työpaperissa tarkastellaan terveyspalveluiden kilpailuun ja valinnanvapauteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä käytäntöjä eri Euroopan maissa. Havainnot viittaavat siihen, että valinnanvapaus lisää laadukkaiden palveluiden kysyntää ja kannustaa tuottajia parantamaan palveluidensa laatua.
| Työpapereita 86 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

16.2.2016
Merikoski M, Enlund H. Biologisten lääkkeiden käyttöönotto ja käyttö Suomessa. Terveydenhuollon käytäntöjä ja näkökulmia.
Tutkimuksessa selvitettiin biologisten lääkkeiden käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää päätöksentekoa. Tutkimusta varten haastateltiin reuma- ja syöpälääkäreitä sekä sairaala-apteekkareita eri puolilla Suomea. Lisäksi tarkasteltiin päätöksentekoon liittyviä dokumentteja ja lääkehoidon kustannuksia.
| Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 142 | sähköinen julkaisu | tiedote |

1.2.2016
Kela ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus. Terveyttä ruoasta.
Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus on päivitetty uusimpien ravitsemussuositusten mukaiseksi. Tärkeimpiä uudistuksia on se, että opiskelijaravintolat ohjeistetaan käyttämään ruoanvalmistuksessa jodioitua suolaa. Uusia aiheita suosituksessa ovat mm. aterioiden suositeltavat annoskoot, aterioista tiedottaminen, ruokahävikin vähentäminen sekä syömishäiriöiden ja hammassairauksien ehkäisy.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

11.1.2016
Perkiö J. Suomalainen perustulokeskustelu ja mallit.
Työpaperissa kartoitetaan suomalaisen perustulokeskustelun historiaa sekä esitettyjä malleja sosiaaliturvan uudistamiseksi perustuloidean pohjalta. Selvitys tarjoaa taustatietoa perustulokokeilun valmisteluun.
| Työpapereita 85 | sähköinen julkaisu |

30.12.2015
Ahola E. Kaikki tuet yhdeltä luukulta? Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyys vuoden 2012 aineiston perusteella.
Työpaperissa tarkastellaan Kelan eri etuuksien ja toimeentulotuen eri lajien saamisen päällekkäisyyttä vuonna 2012 kuukausitasoisella, noin 800 000 henkilön tiedot kattavalla rekisteriaineistolla. Selvityksessä haetaan vastausta kysymykseen, kuinka monet asiakkaat joutuvat asioimaan kahden eri viranomaisen, Kelan ja kunnan sosiaalitoimen, kanssa saadakseen tarvitsemansa sosiaaliturvaetuudet – niin nyt kuin vuonna 2017, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi.
| Työpapereita 84 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

7.12.2015
Seppänen-Järvelä R, Syrjä V, Juvonen-Posti P ym. Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus.
Tutkimuksessa selvitettiin työhönkuntoutuksen vaikutuksia ja hyötyjä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon sekä kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista. Monimenetelmällisessä tapaustutkimuksessa tarkasteltiin 11:tä kuntoutujaa.
| Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 141 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

3.12.2015
Autti-Rämö I, Heino P, Toikka T. Pitkään kestävät vaikeavammaisen yksilöterapiat.
Työpaperissa on selvitetty pitkäkestoisen yksilöterapian kohdentumista ja sisältöä vaikeavammaisten kuntoutuksessa. Tuloksia hyödynnetään vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisällön ja toteutuksen ohjeistuksessa.
| Työpapereita 83 | sähköinen julkaisu |

2.12.2015
Sukula S, Vainiemi K, Laukkala T, toim. GAS. Menetelmästä sovellukseen.
Julkaisuun on koottu GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) keskeiset työvälineet tavoitteiden laadinnasta, asiakkaan motivoinnin keinoista ja erityistilanteista, jolloin tavoitteiden löytyminen voi tuntua haasteelliselta. Kirja on kirjoitettu kuntoutuksen näkökulmasta, mutta tietoa voidaan soveltaa erilaisissa hoidon toimenpiteiden suunnittelussa.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu | tiedote |

24.11.2015
Vuori M, Tuulio-Henriksson A, Autti-Rämö I. Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen seurantatutkimus. Tutkimusprotokolla.
Työpaperissa kuvataan LAKU-kuntoutusohjelman ja vuonna 2013 alkaneen Etä-LAKU-kuntoutusohjelman arviointitutkimuksen yleiset lähtökohdat sekä monimuotoista perhekuntoutusta koskevan seurantatutkimuksen toteutus. Tutkimuksen avulla tullaan tuottamaan tietoa harkinnanvaraisen perhekuntoutuksen jatkotoiminnasta tehtävään päätöksentekoon.
| Työpapereita 82 | sähköinen julkaisu |

12.11.2015
Pyöriä O, Reunanen M, Nyrkkö H, Kautiainen H, Pieninkeroinen I, Tapiola T, Lohikoski P. Aktiivisuutta ja osallistumista tukeva fysioterapia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden alkuvaiheen kuntoutuksessa. Satunnaistettu seurantatutkimus.
Tutkimuksessa kokeiltiin kahta erilaista – aktivoivaa ja perinteistä – fysioterapiakäytäntöä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kuntoutuksessa. Aktivoivan fysioterapian ryhmässä tuettiin kuntoutujan aktiivisuutta ja osallistumista, minkä tavoitteena oli toimintakyvyn pysyvä muutos ja opittujen taitojen siirtyminen kuntoutujan arkeen. Tulokset osoittivat, että alkuvaiheen tiivis moniammatillinen kuntoutus on todennäköisesti toimintakyvyn laaja-alaisen korjaantumisen kannalta merkitsevämpää kuin valittu fysioterapiakäytäntö.
| Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 140 | sähköinen julkaisu | tiedote |

Hyödyllisiä linkkejä