Työterveyshuollon korvauksen määrä

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan.

 • Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta.
 • Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Työnantajalle maksettava korvaus on maksimissaan laskennallisen enimmäismäärän mukainen.

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät

Kela vahvistaa vuosittain työnantajan työterveyshuollon korvausten laskennalliset enimmäismäärät. Vuosina 2018 – 2020 enimmäismääriä ei ole kuitenkaan vahvistettu vaan on käytetty vuonna 2017 vahvistettuja enimmäismääriä. Vuoden 2021 lopussa enimmäismäärät vahvistetaan huomioimalla ainoastaan vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys. Tällöin vahvistetaan enimmäismäärät työnantajille vuodelle 2021. Lue lisää

Työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä. Lue lisää

Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2020

Työntekijäkohtainen kustannusten yhteinen enimmäismäärä on 423,60 € (KL I + KL II). Korvausluokka I = ehkäisevä työterveyshuolto ja Korvausluokka II = sairaanhoito.

Työntekijäkohtainen enimmäismäärä
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi)

Korvausluokka I - korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti
0 - 423,60 0 - 254,16

Korvausluokka II - korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä  
0 - 169,44 0 - 84,72
Työnantajakohtainen enimmäismäärä (enintään 9 työntekijää)
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi)

Korvausluokka I - korvaus 60 %

 • korvataan ensisijaisesti 
0 - 4236,00 0 - 2541,60

Korvausluokka II - korvaus 50 %

 • korvataan, jos yhteisestä enimmäismäärästä jää jäljelle
 • enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä
0 - 1694,40 0 - 847,20

Työnantajan työterveyshuollon kustannukset saattavat joissakin tilanteissa olla poikkeuksellisen suuret.

Korvauksen määrä korotetaan, kun

 • työnantajan eri toimipaikkojen työntekijöiden lukumäärä on yhteensä enintään 9 työntekijää
 • omaa tai yhteistä työterveysasemaa ylläpitävälle työnantajalle on syntynyt poikkeuksellisen suuria kustannuksia. Kustannuksia on voinut aiheutua esimerkiksi tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston, kaluston tai tietojärjestelmien hankinnasta.

Esimerkkilaskelmia

(ks. Taulukko Laskennalliset enimmäismäärät vuonna 2020)

Työnantaja hakee korvausta 20 työntekijälle järjestämästään työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta. Kaikki ilmoitetut kustannukset (10 000 euroa) katsotaan korvauskäsittelyssä hyväksyttäviksi kustannuksiksi.

Miten lasketaan?

 1. Lasketaan käytettävissä oleva enimmäismäärä (KL I + KL II) kertomalla työntekijämäärä työntekijäkohtaisella yhteisten kustannusten enimmäismäärällä: 20 x 423,60 euroa = 8 472 euroa*
 2. Kerrotaan korvausprosentti (60 %) ja kustannusten määrä korvausluokassa I.
 3. Lasketaan, mitä jää korvausluokkaan II enimmäismäärästä jäljelle ja kerrotaan korvausprosentilla (50 %). Jos kustannusten määrä korvausluokassa II on pienempi kuin jäljellä oleva enimmäismäärä, kerrotaan kustannusten määrä korvausprosentilla. Huomioidaan myös, että enimmäismäärästä voi käyttää korvausluokassa II enintään 40 %: 0,4 x 8472 euroa = 3388,80 euroa**

Huom! Laskeminen tapahtuu koko ajan kustannusten määrällä, ei korvauksen määrällä.

Esimerkki 1. Ehkäisevää toimintaa paljon, sairaanhoitoa vähän
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi) Miten lasketaan?
KL I - korvaus 60 % 7000 4200 0,6 x 7000
KL II - korvaus 50 % 3000 736 0,5 x (8472-7000)
Yhteensä 10 000 4936  

 

Esimerkki 2. Ehkäisevää toimintaa vähän, sairaanhoitoa paljon
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi) Miten lasketaan?
KL I - korvaus 60 % 3000 1800 0,6 x 3000
KL II - korvaus 50 % 7000 1694,40 0,5 x 3388,80**
Yhteensä 10 000 3494,40  

 

Esimerkki 3. Ehkäisevää toimintaa ja sairaanhoitoa yhtä paljon
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi) Miten lasketaan?
KL I - korvaus 60 % 5000 3000 0,6 x 5000
KL II - korvaus 50 % 5000 1694,40 0,5 x 3388,80**
Yhteensä 10 000 4694,40  

 

Esimerkki 4. Ehkäisevää toimintaa paljon, yli enimmäismäärän
Korvausluokka Kustannusten määrä (€/vuosi) Korvauksen määrä (€/vuosi) Miten lasketaan?
KL I - korvaus 60 % 9000 5083,20 0,6 x 8472*

KL II - korvaus 50 %

1000 0 -
Yhteensä 10 000 5 083,20  

 

Lue lisää