Suuhygienistinpalkkiotaksa

Kela voi maksaa sairaanhoitokorvausta suuhygienistin antamasta hoidosta, jos hoidon on määrännyt yksityinen hammaslääkäri. Hammaslääkärin määräyksen pitää perustua hänen itse tekemäänsä tutkimukseen ja hoidon suunnitteluun. Hammaslääkäri antaa määräyksen lomakkeella SV3SHM.

Korvaus maksetaan suuhygienistinpalkkiotaksan mukaan. Jos toimenpiteen tai tutkimuksen tekee hammaslääkäri, korvaus maksetaan hammaslääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Katso suuhygienistien palkkioiden korvaustaksat, toimenpidekoodit ja soveltamisohjeet:

Kela maksaa korvauksen vain suuhygienistin itsenäisestä työstä. Korvausta ei makseta esimerkiksi siitä, että suuhygienisti avustaa hammaslääkäriä toimenpiteissä.

 Korvattavien käyntien määrä

Kela korvaa suuhygienistin saman määräyksen perusteella antamaa hoitoa enintään 15 tutkimus- ja hoitokerralta. Tutkimus ja hoito täytyy antaa 2 vuoden kuluessa määräyksen antamisesta.

Tutkimus- ja hoitokertoja määrätessään hammaslääkärin on otettava huomioon potilaan hoidon tarve. Tutkimus- ja hoitokerralla tarkoitetaan kaikkia saman hoidon antajan yhden kalenterivuorokauden aikana tekemiä toimenpiteitä.

Asiakkaan mahdollisuus hoitopaikan valintaan

Määräys suuhygienistin antamaan hoitoon pitää olla asianmukaisesti päivätty ja tutkineen hammaslääkärin allekirjoittama ennen hoidon aloittamista.

Jos asiakas haluaa, tutkimus- ja hoitomääräys pitää antaa asiakkaalle kirjallisena sellaisista tutkimuksista ja hoidoista, joiden kustannuksista voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Asiakkaalla pitää olla mahdollisuus valita hoitopaikka.

Korvauksen hakeminen

Korvauksen hakemista varten suuhygienistin hoitoselvitykseen (lomake SV3SHS) pitää liittää hammaslääkärin antama alkuperäinen tutkimus- ja hoitomääräys.

Jos korvausta haetaan vain osasta määrättyjä käyntejä, alkuperäinen tutkimus- ja hoitomääräys liitetään ensimmäiseen Kelalle toimitettavaan selvitykseen.