Fysioterapia

Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys fysioterapiaan. Määräys voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta.

Hammaslääkärin määräämän fysioterapian kustannuksia ei korvata sairausvakuutuksesta.

Fysioterapian korvaaminen

Fysioterapian taksa on aikaperusteinen. Yhdeltä hoitopäivältä korvataan enintään 60 minuuttia kestävä hoitokäynti. Aikaperusteinen taksa sisältää erillisillä laitteilla annetut hoidot ja fysikaaliset hoidot.

Jos hoidon antaja katsoo, että hoito soveltuu annettavaksi etä- eli videoyhteyden välityksellä, voidaan hoito korvata etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.

Sairausvakuutuksesta korvattavan fysioterapian tulee perustua laillistetun fysioterapeutin tekemään alku- ja loppututkimukseen. Tämän fysioterapeutin tulee olla hoitovastuussa koko hoitosarjasta.

1.1.2016 alkaen korvausta ei makseta ryhmässä annettavasta liikuntahoidosta, altaassa annetun liike- ja liikuntahoidon lisämaksusta eikä erikseen veloitetusta laiteharjoittelusta, lämpö- sähkö- tai muusta fysikaalisesta hoidosta.

Lääkärin samalla kertaa määräämä fysioterapia korvataan enintään 15 tutkimus- tai hoitokerralta. Lisäksi edellytetään, että fysioterapia on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta. Käsitteellä samalla kertaa määrätty tarkoitetaan saman lääkärin yhden päivän aikana antamia tutkimus- ja hoitomääräyksiä.

Jos hoito on lääkärin määräyksen perusteella on tarpeen antaa asiakkaan luona, voidaan taksaa korottaa enintään 50 %. Lisäksi korvausta voidaan maksaa fysioterapeutin matkaan käyttämästä ajasta. Matka-aika otetaan huomioon enintään sen mukaan, mitä matka olisi kestänyt lähimmästä pääterveyskeskuksesta asiakkaan luo.

Kotikäynnin tehneen terveydenhuollon ammattihenkilön omalla autolla tehdystä matkasta korvaus maksetaan Verohallinnon vuosittain vahvistaman verovapaan korvauksen suuruisena.

Kun muun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemästä kotikäynnistä aiheutuu matkakustannuksia, laskuttaa hän nämä kustannukset asiakkaalta. Kun asiakas on maksanut nämä matkakustannukset, voi hän hakea korvausta näistä kustannuksista Kelasta. Kustannuksista vähennetään omavastuuosuus samoin, kuin asiakas olisi itse tehnyt matkan.