Kela noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

Hankinnat

Kela on merkittävä hankintayksikkö, joka toteuttaa vuosittain toistasataa kilpailutusta.

Lue lisää

Meddelande till terapiproducenter: Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, februari 2019

Den här anvisningen gäller de terapitjänster som börjat genomföras från och med 1.1.2019. Anvisningen gäller inte fysioterapi- och ergoterapitjänster för barn och unga, för vilka anbudsförfarandet ännu pågår.

1. Ökning av antalet terapeuter

Avtalet:

 • Serviceproducenten förbinder sig att tillhandahålla minst den offererade kapaciteten i fråga om antalet klienter per år under hela avtalsperioden.
 • Under avtalsperioden är det möjligt att öka antalet terapeuter endast med skriftligt samtycke av FPA.
 • FPA-klienten väljer själv hos vilken av de serviceproducenter som godkänts för ramavtalet tjänsterna ska köpas för honom eller henne.

Anvisning om förfarandet:

 • Serviceproducenten kan öka antalet terapeuter för att trygga klienternas valfrihet, om flera klienter än väntat väljer serviceproducenten och beslut om terapi hos serviceproducenten därför har fattats för flera klienter än det antal som serviceproducenten angett i sitt anbud.
 • Terapeuterna måste uppfylla de minimikrav som anges i servicebeskrivningen.
 • Ändringar som gäller terapeuterna, såsom en ökning av antalet terapeuter, ska meddelas på de KU-blanketter som finns på FPA:s webbplats.
 • Ett godkännande från FPA är en förutsättning för att serviceproducenten ska kunna utse ytterligare terapeuter för att tillhandahålla FPA-terapi. Godkännandet ges av det FPA-försäkringsdistrikt som ingått avtalet med serviceproducenten.
 • En ökning av antalet terapeuter genomförs så att serviceproducenten antingen anställer terapeuten i fråga eller ingår ett underleverantörsavtal med honom eller henne.

2. Vikariatsarrangemang

 • I avsnitt 3.1 i servicebeskrivningen konstateras att serviceproducenten ska komma överens med klienten om vikariatsarrangemang under semesterperioden och under annan tid. En terapeut som uppfyller behörighetskraven i servicebeskrivningen gällande terapin i fråga (inte t.ex. en studerande) kan fungera som vikarie. Vikariatsarrangemangen ska avtalas med det FPA-försäkringsdistrikt som ingått avtalet med serviceproducenten.

Anvisning om förfarandet:

 • Serviceproducenten ska kontakta det försäkringsdistrikt som avtalet ingåtts med för att komma överens om vikariatsarrangemangen.
 • Serviceproducenten och FPA går igenom hur långvariga vikariatsarrangemang det är fråga om och hur det är meningen att arrangemangen ska genomföras.
 • En terapeut som fungerar som vikarie måste uppfylla de minimikrav som anges i servicebeskrivningen.
 • Vikariatsarrangemangen kan genomföras så att serviceproducenten rekryterar en vikarie för den tid som terapeuten är frånvarande. Detta kan genomföras så att serviceproducenten antingen anställer den vikarierande terapeuten eller ingår ett underleverantörsavtal med honom eller henne.
 • Serviceproducenten kan också utse en ständig vikarie som fungerar som vikarie för terapeuterna vid kortvarig oförutsedd frånvaro och under semesterperioderna.
 • Alternativt kan någon annan av FPA:s avtalsserviceproducenter genomföra rehabiliteringen om serviceproducenten inte själv kan göra det. Detta ska meddelas FPA, så att FPA kan justera klientens rehabiliteringsbeslut vad gäller serviceproducenten.

3. Ökning av antalet kommuner

Anbudsförfrågan och valet av anbudsgivare för ramavtalet:

 • I anbudsförfrågan anges för hur många klienter per år FPA upphandlar den terapi som anbudsförfrågan gäller samt minimiantalet serviceproducenter som väljs per kommun eller landskap. Till exempel i fråga om fysioterapi har FPA valt minst 3 serviceproducenter per kommun. I anbudsförfrågan anges också för hur många klienter per år terapi tillhandahölls 2016 i var och en av kommunerna.
 • I enlighet med anbudsförfrågan har FPA för ramavtalet valt så många anbudsgivare som behövs för att svara mot efterfrågan på de terapitjänster som anbudsförfrågan gäller. Anbudsgivarna har valts i en prioritetsordning som bestämts utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet. Dessutom har en anbudsgivare med en sämre placering också kunnat väljas för ramavtalet, om det varit nödvändigt med tanke på den geografiska spridningen eller för att tillgodose behovet hos klienterna i någon viss kommun. 

Avtalet:

 • Serviceproducenten förbinder sig att, under hela avtalsperioden, tillhandahålla tjänster i alla de kommuner som serviceproducenten angett i sitt anbud.
 • Serviceproducenten har inte rätt att utan FPA:s samtycke tillhandahålla tjänster i andra kommuner än de som angetts i anbuden.

Förfarande som tillämpats vid övergången till en ny avtalsperiod

Om en klient har fått ett rehabiliteringsbeslut 2018 och beslutet ännu varit i kraft efter årsskiftet, har klienten kunnat fortsätta sin terapi hos samma serviceproducent som förut fram till dess att den tid beslutet avser gått ut. Detta har varit möjligt även om serviceproducentens avtal under den nuvarande avtalsperioden inte omfattar klientens boendekommun. En förutsättning för detta har ändå varit att serviceproducenten blivit vald för den avtalsperiod som inleddes 2019.

Om klienten får ett nytt rehabiliteringsbeslut ska han eller hon välja en serviceproducent som har ett avtal som omfattar klientens boendekommun.

Klientens val av serviceproducent under avtalsperioden

Vid individuell terapi är utgångspunkten den att klienten kan välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för hans eller hennes boendekommun. Om det inte finns någon serviceproducent som godkänts för klientens boendekommun kan klienten välja någon av de serviceproducenter som valts för en grannkommun, förutsatt att serviceproducenten i fråga är beredd att göra de hembesök som klienten behöver och som sker hemma hos klienten eller i någon annan av klientens vardagsmiljöer.

Om det inte finns någon tillgänglig serviceproducent som godkänts för en grannkommun ska kunden uppmanas att välja en serviceproducent inom landskapet. Om inte heller detta är möjligt kan klienten välja en serviceproducent inom försäkringsdistriktets område.

Vid gruppterapi kan klienten välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för kommunen eller gruppen av kommuner.

Ökning av antalet kommuner under avtalsperioden

Om det när avtalsperioden börjar finns ett mera omfattande behov av att öka serviceproducentkapaciteten i någon kommun inom försäkringsdistriktets område och det inte går att göra detta genom att öka antalet terapeuter, utreder FPA i första hand om det vore möjligt att serviceproducenter som inte valdes i det öppna anbudsförfarandet skulle kunna erbjuda tjänster i kommunen. FPA inleder vid behov ett förhandlat förfarande med de serviceproducenter som för kommunen i fråga har lämnat anbud som motsvarar anbudsförfrågan. Vid ett förhandlat förfarande tillämpas en prioritetsordning som bestämts utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet.

Om det inte går att få tillräckligt många serviceproducenter genom ovannämnda förfarande, utsträcker FPA det förhandlade förfarandet till att gälla alla de serviceproducenter som valts för att erbjuda den aktuella terapiformen i försäkringsdistriktet i fråga.

Längre fram under avtalsperioden följer FPA andra förfaranden enligt upphandlingslagen, såsom öppet förfarande.

4. Sanktioner

Om det under avtalsperioden framgår att en serviceproducent har handlat i strid med avtalsförpliktelserna, ger FPA en skriftlig anmärkning om detta.

Innan FPA tillgriper sanktioner skickar FPA ett hörandebrev om avtalsbrottet till serviceproducenten. I hörandebrevet ges serviceproducenten tillfälle att yttra sig i ärendet inom utsatt tid, varefter FPA fattar beslut om eventuell användning av sanktioner.

Fakturering

Vid ett avtalsbrott, där serviceproducenten eller en aktör som företräder serviceproducenten har fakturerat FPA felaktigt och FPA därför har betalat rehabiliteringskostnader utan grund, har FPA rätt att utöver de rehabiliteringskostnader som betalats på felaktiga grunder uppbära avtalsvite hos serviceproducenten. Dessutom krävs det att avtalsbrottet upprepats (redovisningsblanketten har innehållit felaktigheter minst 3 gånger under ett år) eller gäller ett avsevärt belopp (över 1 000 euro). Beloppet av avtalsvitet är beloppet av de felaktigt fakturerade rehabiliteringskostnaderna.

Exempel: Om serviceproducenten fakturerar FPA för besök som inte har genomförts eller fakturerar ett genomfört terapibesök till ett felaktigt pris så att FPA betalar rehabiliteringskostnader utan grund, återkräver FPA de rehabiliteringskostnader som fakturerats utan grund. Om FPA bedömer att serviceproducentens handlande uppfyller villkoren för det avtalsvite som överenskommits i avtalet, återkräver FPA de rehabiliteringskostnader som betalats utan grund och därtill ett lika stort belopp i avtalsvite.

Klientantal och kommuner

 

 • Om den offererade årliga kapaciteten i fråga om antalet klienter inte har tillhandahållits i avtalsenlig omfattning av en orsak som beror på serviceproducenten eller en underleverantör är det fråga om ett avtalsbrott. Det avtalsvite som följer av ett avtalsbrott är 0,5 procent av serviceproducentens omsättning enligt det fastställda bokslutet för den föregående räkenskapsperioden/år med avtalsbrott.
 • Om tjänsterna inte har tillhandahållits i alla de kommuner som serviceproducenten angett i sitt anbud av en orsak som beror på serviceproducenten eller en underleverantör är det fråga om ett avtalsbrott. Det avtalsvite som följer av ett avtalsbrott är 0,5 procent av serviceproducentens omsättning enligt det fastställda bokslutet för den föregående räkenskapsperioden/år med avtalsbrott.

Exempelvis följande situationer betraktas inte som en orsak som beror på serviceproducenten:

 • Tjänster för det årliga antal klienter som angetts i anbudet/i alla de angivna kommunerna har tillfälligtvis inte kunnat tillhandahållas, eftersom serviceproducenten eller den terapeut som tillhandahåller serviceproducentens tjänster har sagt upp sig/är familjeledig/är arbetsoförmögen/har gått i pension/har avlidit och serviceproducenten inte har lyckats rekrytera en ny terapeut/vikarie i stället för den förstnämnda.
 • Tjänster för det årliga antal klienter som angetts i anbudet har inte tillhandahållits, eftersom serviceproducenten inte har fått tillräckligt många klienter.
 • Tjänster har inte tillhandahållits i en kommun som angetts i anbudet, eftersom serviceproducenten inte har fått klienter från kommunen i fråga.
 • Serviceproducenten har tillhandahållit tjänster för det årliga antal klienter som angetts i anbudet, men har inte tillhandahållit tjänster i alla de angivna kommunerna.
 • Någon annan motsvarande orsak som inte beror på serviceproducenten.