Kehittämistoiminnan hankinnat

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja voidaan käyttää kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimustoiminnan rahoittamiseen. Kela hankkii kehittämistoiminnan palveluja julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) puitteissa. Kehittämishankkeiden palveluiden hankinnat tehdään tarjouskilpailulla, neuvottelumenettelyllä tai yhteisrahoitusmenettelyllä.

Kela kehittää itse kuntoutuspalveluja ja hankkii tällöin palvelut tarjouskilpailulla tai neuvottelumenettelyllä. Kehittämishankkeiden hankinnoista ilmoitetaan HILMA-ilmoituskanavalla ja Hanki-palvelussa.

Kehittämistoiminnan rahoitusta koskeva hakumenettely on kuvattu Kelan internetsivuilla kohdassa Kehittämistoiminnan hankehakemukset.