Apteekkien sairausvakuutusohjeet

Sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta säädetään sairausvakuutuslaissa (1224/2004).

Kansaneläkelaitos vastaa sairausvakuutuksen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä seuraa ja valvoo sairausvakuutuslain ja sen nojalla annettujen asetusten ja määräysten noudattamista ja toteuttamista (SVL 1 luku 3 § 1 mom.).

Työpaikkakassoista on soveltuvin osin voimassa mitä säädetään Kansaneläkelaitoksesta (SVL 16 luku 1 §).

Sairausvakuutuslain 15 luvun 9 §:ään perustuen Kansaneläkelaitos ja apteekit ovat sopineet asiakkaille kuuluvien lääkekorvausten maksamisesta apteekkien välityksellä, jotta asiakkaat voisivat hankkia tarpeelliset lääkkeensä mahdollisimman joustavasti.

SVL 15 luku 9 § 1 mom.
Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääkeostosta sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan maksaa apteekille sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla.

Apteekkeja ja Kelaa ohjaavat samat lääkekorvauksista annetut säädökset ja ohjeet. Sairausvakuutuksen toimeenpanijana Kela tekee lopulliset ratkaisut lääkekorvauksista. Kelan on turvattava asiakkaalle samat sairausvakuutuslain mukaiset oikeudet riippumatta siitä, saako hän korvauksen apteekin välityksellä vai Kelan palvelupisteestä. Kelan on myös huolehdittava, että asiakas on asuinpaikasta riippumatta samanarvoisessa asemassa. Apteekkien edellytetään ottavan huomioon edellä olevat oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden periaatteet lääkkeitä toimittaessaan ja suorakorvausmenettelyä soveltaessaan.

Lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja apteekit ovat kiinteä osa lääkehuoltoa. Suorakorvausmenettelyllä varmistetaan lääkkeiden saatavuus asiakkaille kohtuullisin kustannuksin. Suorakorvausmenettelyä toteuttaessaan apteekkien tulee varmistaa, että asiakas saa hänelle kuuluvat korvaukset oikein ja sairausvakuutuslain mukaisesti.

Lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoa lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista. Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta (Lääkelaki 57 §).

Perustoimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilaissa (1412/1997). Perustoimeentulotuen maksusitoumusten käsittelystä ja tilittämisestä ohjeistetaan apteekkeja erillisellä menettelyohjeella (’Apteekit ja perustoimeentulotuen maksusitoumus’).  Menettelyohje on julkaistu apteekeille tarkoitetulla Kelan palvelusivustolla. Apteekkien sairausvakuutusohjeet ovat kuitenkin apteekeille ensisijaiset ohjeet.

1.1.2017 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 1)