Tietoa elatusvelvolliselle

Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan lapselle elatusapua.

Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua lähivanhempi eli lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustukea Kelasta. Kun lähivanhempi hakee elatustukea saamatta jääneen elatustuen perusteella, Kela ilmoittaa sinulle hakemuksen vireille tulosta.

Elatusvelvollinen voi kertoa Kelalle oman selvityksensä

  • siitä, miksi elatusapu on jäänyt maksamatta
  • elatusapuvelan määrästä
  • muista elatustukiasian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.

Elatustuki voidaan poikkeuksellisesti myöntää elatusvelvollista kuulematta, jos hänen olinpaikkaansa ei tiedetä.

Jos elatustuki myönnetään, Kela maksaa lähivanhemmalle elatustukea ja perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta jääneet elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi. Muutoksenhaku elatustukipäätökseen tai elatusavun maksuvapautusta koskevaan päätökseen ei keskeytä elatusavun perintää.

Kun elatustuki on myönnetty, Kela lähettää elatusvelvolliselle kirjeen, jossa kerrotaan ohjeet elatusapuvelan maksamiseen.

Sen jälkeen, kun elatustuki on myönnetty, elatusvelvollisen on maksettava kaikki elatusavut Kelalle. Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lapselle tai vanhemmalle, maksut eivät vähennä Kelan perinnässä olevan elatusapuvelan määrää. Elatusapuvelka vanhenee 5 vuodessa.

Elatusvelvollisen täytyy aina maksaa elatusavun oikeaa, vuosittain indeksillä tarkistettua määrää. Tiedot elatusavun vuodenvaihteen indeksitarkistuksista löytyvät yleensä kuntien verkkosivuilta.

Elatusavusta sopiminen

Vanhemmat sopivat erotilanteessa elatusavusta kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.

Lisätietoja elatusavusta ja elatuksen vahvistamisesta saat esimerkiksi oman kuntasi sosiaalihuollosta.