Sairauspoissaoloajalta ilmoitettavat palkat


Ilmoita ne työntekijän palkat ja palkkoihin sisältyvät lisät, joista työnantajalla on oikeus saada päiväraha.

Jos työnantaja on velvollinen maksamaan sairauspoissaolon ajalta palkkaa, työnantajalla on oikeus saada työntekijälle myönnettävä

  • sairauspäiväraha tai
  • osasairauspäiväraha (jos työnantaja maksaa kokoaikatyötä vastaavaa palkkaa)
  • tartuntatautietuus tai
  • luovutuspäiväraha.

Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta päivärahaan, jos se on maksanut esim. sairauden ajalta vuosiloma-ajan palkkaa.

Ilmoita poissaoloajan palkka myös sairaus- ja osasairauspäivärahan omavastuun ajalta, koska omavastuuaika vaihtelee eri tilanteissa. Omavastuuajan määräytymisestä kerrotaan tarkemmin henkilöasiakkaiden sivulla:

Päiväraha-asiointi on muuttunut

Päiväraha-asiointi on muuttunut. Muutokset kerrottiin seminaarissa 8.1.2019, josta on julkaistu videotallenne.

Katso video seminaarista!

Pitääkö työnantajan maksaa palkkaa poissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Yleensä työnantajan velvollisuus maksaa poissaolon ajalta palkkaa perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen, joskus siitä on voitu myös työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.
Työstä poissaoloajan palkanmaksuvelvoite voi riippua myös siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja onko kyseessä kuukausi- vai tuntipalkka. Myös se vaihtelee, maksetaanko poissaoloajan palkkaa työntekijän vapaapäiviltä.

Yrittäjäpalkan ilmoittaminen

Älä ilmoita YEL- ja/tai MYEL-vakuutukseen kuuluvan yrittäjän palkkatietoja, jos yrityksessä työskentelevä osakas on YEL/MYEL-vakuuttamisvelvollinen työskentelyn ja/tai omistusosuuden perusteella tästä yritystoiminnasta. Jos omistusosuus ja/tai työskentely tässä yritystoiminnassa ei velvoita YEL/MYEL-vakuutukseen ja työnantaja on vakuuttanut yrityksessä työskentelevän osaomistajan TyEL:n mukaisesti, ilmoita sairausajan palkat normaalisti.

Palkanmaksutiedot muuttuvat ilmoituksen antamisen jälkeen

Anna uusi ilmoitus poissaoloajan palkoista, jos aiemmin ilmoitetut palkkatiedot muuttuvat. Jos uusi palkkailmoitus aiheuttaa muutoksen päivärahan jakamiseen työntekijän ja työnantajan kesken, Kela antaa päivärahasta uuden päätöksen ilmoituksen mukaisesti joko työnantajalle tai tämän valtuuttamalle taholle.

Lue lisää