Poissaoloajalta ilmoitettavat palkat

Työnantaja  ilmoittaa perhevapaan ajalta ne työntekijän palkat ja palkkoihin sisältyvät lisät, joista työnantajalla on oikeus saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
Jos työnantaja on velvollinen maksamaan perhevapaan ajalta palkkaa, työnantajalla on oikeus saada työntekijälle myönnettävä

  • erityisäitiysäitiysraha
  • äitiysraha
  • isyysraha tai
  • vanhempainraha

Työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta päivärahaan, jos se on maksanut esimerkiksi isyysvapaan ajalta vuosiloma-ajan palkkaa.

Tilinumero kuntoon

Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

Katso ohje!

Onko työnantajan maksettava palkkaa poissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Yleensä työnantajan velvollisuus maksaa poissaolon ajalta palkkaa perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen, joskus siitä on voitu sopia myös työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.

Työstä poissaoloajan palkanmaksuvelvoite voi riippua myös siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja onko kyseessä kuukausi- vai tuntipalkka. Myös se vaihtelee, maksetaanko poissaoloajan palkkaa työntekijän vapaapäiviltä.

Selvitä tarvittaessa esim. työnantajan etujärjestöstä, jos palkanmaksuvelvollisuus ei selviä em. sopimuksista ja niiden tulkinnassa on epäselvyyttä.

Yrittäjäpalkan ilmoittaminen

Älä ilmoita YEL- ja/tai MYEL-vakuutukseen kuuluvan yrittäjän palkkatietoja, jos yrityksessä työskentelevä osakas on YEL/MYEL-vakuuttamisvelvollinen työskentelyn ja/tai omistusosuuden perusteella tästä yritystoiminnasta. Jos omistusosuus ja/tai työskentely tässä yritystoiminnassa ei velvoita YEL/MYEL-vakuutukseen ja työnantaja on vakuuttanut henkilön TyEL:n mukaisesti, ilmoita poissaoloajan palkat normaalisti.

Palkanmaksutiedot muuttuvat  ilmoituksen antamisen jälkeen

Anna uusi ilmoitus poissaoloajan palkoista, jos palkkatiedot muuttuvat. Jos uusi palkkailmoitus aiheuttaa muutoksen päivärahan jakamiseen työntekijän ja työnantajan kesken, Kela antaa päivärahasta uuden päätöksen ilmoituksen mukaisesti joko työnantajalle tai tämän valtuuttamalle taholle.

Lue lisää