Perusosan määrän alentaminen

Jokaisella on oman kykynsä mukaan velvollisuus huolehtia itsestään ja toimeentulostaan. Kela voi alentaa perustoimeentulotukesi perusosaa enintään 20 % tai enintään 40 %, jos toimit esimerkiksi siten, että sinulle ei voida tarjota työtä tai julkista työvoimapalvelua, tai jos kieltäydyt niistä perusteetta, vaikka voisit kohtuullisen pitkän ajan turvata tällä toimeentulosi.

Aluksi Kela voi alentaa perusosan määrää enintään 20 prosentilla. Näin voidaan tehdä, jos

 • olet toiminut niin, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota, esimerkiksi
  • et ole ilmoittautunut TE-palveluihin työmarkkinoiden käytettävissä olevaksi työttömäksi työnhakijaksi, vaikka sinulla olisi siihen velvollisuus tai
  • olet jatkanut pidempiaikaisesti kannattamatonta yritystoimintaa, vaikka et pysty turvaamaan toimeentuloasi samalla tai
  • olet jatkanut päätoimisia opintoja, vaikka et pysty turvaamaan toimeentuloasi samalla
 • olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt sinulle tarjotusta työstä tai julkisesta työvoimapalvelusta, joka turvaisi toimeentulosi kohtuullisen pitkän ajan
 • olet 18–24-vuotias, jolla ei ole ammatillista koulutusta, ja olet keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, ettet ole oikeutettu työttömyysetuuteen
 • olet keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan tai kieltäytynyt siitä ilman pätevää syytä
 • olet kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman laatimiseen
 • olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta suunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin
 • olet toiminut niin, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia.

Kela voi alentaa perusosan määrää enintään 40 prosentilla, jos

 • toistuvista, enintään 20 % perusosan alentamisen perusteena olevista kieltäytymisistäsi tai laiminlyönneistäsi on pääteltävissä, ettet halua ottaa vastaan työtä tai osallistua julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tai kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin
 • sen jälkeen, kun toimeentulotukesi perusosaa on alennettu, olet kieltäytynyt ilman perusteltua syytä työvoimapoliittisesta toimenpiteestä ja tämän lisäksi olet kieltäytynyt ilman perusteltua syytä alentamisen johdosta tehdyn suunnitelman mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta
 • sen jälkeen, kun toimeentulotukesi perusosaa on alennettu, olet toiminnallasi aiheuttanut sen, ettei työvoimapoliittista toimenpidettä voida tarjota ja tämän lisäksi olet kieltäytynyt ilman perusteltua syytä alentamisen johdosta tehdyn suunnitelman mukaisesta toimintakykyä edistävästä toiminnasta.

Perusosan alentaminen ei kuitenkaan saa koskaan vaarantaa välttämätöntä toimeentuloasi tai johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen.

Perusosan alentaminen voi kestää kerralla enintään 2 kuukautta kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lähtien.

Perusosan alentaminen koskee ainoastaan sinun perusosaasi. Sillä ei ole vaikutusta muiden perheenjäseniesi perusosiin.

Näin voit välttää perusosan alentamisen

Sinun pitää toimia siten, että TE-palvelut hyväksyvät sinut työttömäksi työnhakijaksi ja että olet oikeutettu työttömyysturvaan. Sinun pitää myös pitää työnhakusi koko ajan voimassa, jotta sinulle voidaan tarjota työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Olet velvollinen ilmoittautumaan TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi, jos olet 17–64-vuotias etkä

 • ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä
 • opiskele päätoimisesti
 • voi vastaanottaa työtä laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi.

Sinulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos

 • saat sairaus- tai osasairauspäivärahaa
 • saat työkyvyttömyyseläkettä
 • saat kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta
 • olet sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvytön, vaikka sinulle ei ole myönnetty edellä mainittua etuutta.
 • saat vanhuus- tai varhennettua vanhuuseläkettä
 • saat työttömyyseläkettä
 • olet oikeutettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan, sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi tai saat erityishoitorahaa
 • olet maatalouden luopumisen tuilla
 • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutuksen perusteella
 • saat työeläkelakien mukaista työuraeläkettä tai
 • sinulla on muu edellä oleviin verrattava hyväksyttävä syy, jonka vuoksi et voi vastaanottaa työtä.

Ennen kuin Kela alentaa perustoimeentulotukesi perusosaa sinulla on mahdollisuus kertoa oma näkemyksesi tilanteestasi ja syistä, joiden vuoksi perusosaasi ei pitäisi alentaa tai se olisi kohtuutonta. Ilmoita Kelaan myös, jos olet jo korjannut tilanteen, jonka perusteella perusosaa alennettaisiin.

Kelan ja kunnan yhteistyö

Kelalla on oikeus saada kunnasta välttämättömiä tietoja, joita Kela tarvitsee harkitessaan perusosan alentamista.

Jos perusosaa joudutaan alentamaan, Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.

Lue lisää