Rahoitus

Kelan etuuksien ja toimintakulujen rahoitus vuonna 2016

Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut olivat 16,4 mrd. euroa vuonna 2020. Etuuskulujen osuus kokonaiskuluista oli 97 % ja toimintakulujen osuus noin 3 %. Kelan etuusrahastot ovat kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto ja sosiaaliturvan yleisrahasto.

Kansaneläkerahasto

Valtio rahoittaa kokonaan kaikki kansaneläkerahastosta maksettavat etuus- ja toimintakulut siltä osin, kuin omaisuuden tuotot eivät niitä kata.

Sairausvakuutusrahasto

Sairausvakuutus on rahoituksellisesti jaettu työtulovakuutukseen ja sairaanhoitovakuutukseen.

Työtulovakuutukseen kuuluvat sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat, kuntoutusrahat, perhevapaakorvaus ja työnantajille maksettavat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä. Työtulovakuutus rahoitetaan valtion osuudella, työnantajien ja palkansaajien sekä yrittäjien vakuutusmaksuilla.

Sairaanhoitovakuutuksen etuuksia ovat lääkekorvaukset, muut sairaanhoitokorvaukset (korvaukset lääkärinpalkkioista ja hammashoidosta, matkakorvaukset sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset) sekä kuntoutuspalvelut. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osuus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kuluista. Sairaanhoitovakuutuksen rahoituksesta vastaavat valtio, palkansaajat ja yrittäjät sekä etuudensaajat.

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen rahoitusmuutokset on viety pysyviin rahoitusosuuksiin vuodesta 2020 alkaen.

Vuoden 2020 työtulovakuutuksen vakuutusmaksut on laskettu siten, että työtulovakuutuksen kuluista (ilman perhevapaakorvausta, yrittäjien lisärahoitusosuutta ja valtion osuutta) rahoitetaan 52 % työnantajien sairausvakuutusmaksulla ja 48 % päivärahamaksulla. Vuodesta 2021 alkaen vaadittavat maksujen muutokset jaetaan tasan työnantajamaksun ja päivärahamaksun välille. Alle 14 574 euroa (vuoden 2020 tasossa) ansaitsevat on vapautettu päivärahamaksun maksamisesta.

Valtio rahoittaa jatkossa sen osuuden vähimmäismääräisenä maksettavan päivärahaetuuden tai kuntoutusrahan kuluista, joka ylittää vuositulon perusteella lasketun päivärahaetuuden tai kuntoutusrahan määrän (vähimmäispäivärahan korotusosat). Lisäksi vuodesta 2020 alkaen valtio rahoittaa 5 % muutoin vakuutuksen kautta rahoitettavista sairaus- ja vanhempainpäivärahoista sekä kuntoutusrahasta.

Sairaanhoitovakuutuksen rahoitus on jaettu siten, että valtio rahoittaa etuuksista ja toimintakuluista 67 % ja vakuutetut 33 % vuodesta 2020 alkaen. Käytännössä rahoitusmuutos tarkoittaa, että valtion osuus etuuksista laskee ja toimintakuluista vastaavasti nousee verrattuna vanhaan rahoituskäytäntöön. Vuosittain maksuprosentit määrätään siten, että etuudensaajien maksu on 0,97 prosenttiyksikköä suurempi kuin palkansaajien ja yrittäjien.

Koronavirusepidemian johdosta sairausvakuutusrahastosta maksettiin vuonna 2020 väliaikaista epidemiatukea, jonka valtio rahoitti kokonaan. Lisäksi koronavirustestit lisättiin työterveyshuollon korvattaviin kustannuksiin 1.4.2020 lähtien.

Sosiaaliturvan yleisrahasto

Sosiaaliturvan yleisrahastossa työllisyysrahasto rahoittaa pääosan peruspäivärahoista ja kunnat pääosan lastenhoidon tuista sekä osuuden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuista. Ahvenanmaan maakunta puolestaan rahoittaa tietyt Ahvenanmaalle maksettavat etuudet. Kaikki muut omaisuuden tuotot ylittävät kulut rahoittaa valtio. Myös koronavirusepidemia vuoksi vuonna 2020 maksetun epidemiakorvauksen kulut rahoitti valtio. Toimeentulotuessa lähes puolet etuuskuluista on kuntien vastuulla, mutta siihen tarkoitetut varat tulevat Kelaan silti valtiolta. Kuntien valtionosuuksia vähennetään vastaavalla määrällä.

Alla olevan linkin takana olevien Kelan toimintakertomuksiin tutustumalla saa tarkemmat tiedot Kelan etuusrahastoista. Myös Kelan kahden muun rahaston eli palvelurahaston (Kanta-palveluiden ylläpito sekä kehittäminen) ja eläkevastuurahaston tarkemmat kuvaukset löytyvät Kelan toimintakertomuksista.

 

Lue lisää