Kohdennetun haun aiheet 2022

 

 1. Kuntoutusrahan koettu merkitys toimeentulon turvana Kelan ammatillisen kuntouksen aikana

  Kuntoutusrahan tavoitteena on turvata kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen aikana silloin, kun kuntoutuksen tarkoituksena on työelämään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen. Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa maksetaan, jos kuntoutujalla ei ole oikeutta suurempaan kuntoutusrahaan vuositulon perusteella. Kuntoutusrahaa voidaan edellytysten täyttyessä maksaa myös kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta sekä kuntoutuspäätöksen tekemisen ja kuntoutuksen alkamisen väliseltä ajalta. Rahoitettava tutkimushanke tuottaa tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan koetusta merkityksestä kuntoutumisessa erityisesti kuntoutujan näkökulmasta. Merkitykset voivat liittyä esimerkiksi kuntoutusajan koettuun toimeentuloon, kuntoutukseen sitoutumiseen tai kuntoutussuunnitelman ja omien tavoitteiden toteutumiseen. Kuntoutusrahan koettu merkitys toimeentulon turvana voi vaihdella mm. kuntoutuspalvelun (ammatillisen kuntoutuksen koulutus ja muut ammatillisen kuntoutuksen palvelut) ja työtilanteen (vakituisesti työelämään kiinnittyneet, työttömät) mukaan. Rahoitettavassa tutkimushankkeessa nämä otetaan huomioon.
  Myönnettävä rahoitus: enintään 200 000 euroa.
 2. Lääkkeen määrääminen ja hoitosuositukset

  Lääkehoidon ohjaus kansallisesti ja alueellisesti on yksi lääkeasioiden uudistuksen kehittämiskohteista. Ohjauksen suuntaaminen lääkehoidon rationaalisuuden parantamiseen hoitosuositusten mukaiseksi on tärkeää. Kansalliset hoitosuositukset kokoavat sairauksien hoitoon liittyvää näyttöä myös lääkehoidosta. Todelliset lääkemääräyskäytännöt voivat joskus laajastikin poiketa hoitosuosituksista. Tälle voi olla useita mm. potilaasta, sairauksista, hoitokulttuureista ja lääkkeen määrääjästä riippuvia syitä, joista tarvitaan lisätietoa. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, poikkeavatko todelliset lääkemääräys- ja lääkehoitokäytännöt näyttöön perustuvista hoitosuosituksista, ja mitkä ovat poikkeamien juurisyitä. Aihetta voidaan tutkia monimenetelmällisesti sekä määrällisin että laadullisin menetelmin.
  Myönnettävä rahoitus: enintään 300 000 euroa.
 3. Ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet SHARE-aineiston perusteella

  Kela on tukenut kansainvälisen SHARE-ikääntymistutkimuksen (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) aineistonkeruuta Suomessa. Nyt rahoitettavan tutkimushankkeen on tuotettava SHARE-aineistoa hyödyntäen tietoa ikääntyvän väestön toiminta- ja työkyvystä, kuntoutustarpeesta ja kuntoutukseen osallistumisesta, näitä ennakoivista tekijöistä sekä työkyvyn yhteydestä sairausvakuutusetuuksien ja muiden terveysperusteisten etuuksien käyttöön. Tutkimuksen tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää myös kansainvälistä vertailua.
  Myönnettävä rahoitus: enintään 150 000 euroa.
 4. Etäpalvelut yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksissa, asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulma
  Myönnettävä rahoitus: enintään 150 000 euroa.
 5. Lyhytpsykoterapia osana tulevaisuuden työterveyshuoltoa
  Myönnettävä rahoitus: enintään 150 000 euroa.