Elatustuki

Erotilanteessa perhe voi saada tukea Kelasta. Kela voi maksaa elatustukea, jos lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta vanhemmaltaan tai jos vahvistettu kiinteä elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole.

 • Elatusapu = Rahamäärä, jonka elatusvelvollinen vanhempi maksaa lapsen elatusta varten. Määrä vahvistetaan elatussopimuksessa tai –päätöksessä.
 • Elatustuki = Kelan maksama etuus, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
 • Elatusvelvollinen = vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.
 • Etävanhempi = elatusvelvollinen, joka ei asu lapsen kanssa.
 • Lähivanhempi = lapsen kanssa asuva vanhempi.

Elatusavusta sopiminen

Vanhemmat voivat sopia erotilanteessa elatusavusta kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella, jonka tekee yleensä lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pysty sopimaan elatusavusta, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Tuomioistuin vahvistaa tällöin elatusavun määrän.

Vanhemmat voivat sopia elatusavusta vapaamuotoisesti keskenäänkin, mutta elatustuen saaminen edellyttää, että heillä on vahvistettu elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Lisätietoja elatusavusta ja sen vahvistamisesta saat esimerkiksi oman kuntasi sosiaalihuollosta.

Kenelle tuki maksetaan?

Kela maksaa elatustuen lapsen huoltajalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Kela voi myöntää ja maksaa tuen myös lapselle itselleen, jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti.

Missä tilanteissa elatustukea voi saada?

Voit saada Kelasta elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua eräpäivään mennessä ja vähintään yhden kokonaisen kuukauden elatusapu elatusavun määrä on maksamatta.
 • Elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • Elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • Olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
 • Avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää tai kahta elatusvelvollista vanhempaa.
 • Lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapsella ei ole vahvistettua toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
 • Elatusavun vahvistaminen samanaikaisesti isyyden tai äitiyden kanssa on ollut oikeudellisesti mahdotonta. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun useampaa kuin yhtä henkilöä on yritetty vahvistaa vanhemmaksi samanaikaisesti.

Kela ei maksa elatustukea seuraavissa tilanteissa:

 • Sinulla ei ole kunnan sosiaalihuollon vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta.
 • Lapsi asuu elatusvelvollisen kanssa.
 • Lapsi asuu ulkomailla.
 • Lapsi voi tuloillaan elättää itsensä. Se tarkoittaa, että hänellä on vähintään 6 kuukauden ajan ansio- tai pääomatuloja vähintään 816,40 e/kk. Jos hän asuu itsenäisesti, tuloraja on 1 166,29 e/kk. Sosiaalietuudet eivät vaikuta elatustukeen.
 • Elatusvelvollinen on kuollut. Tässä tapauksessa voit hakea lapseneläkettä.
 • Isättömyyden perusteella, jos isä on tunnustanut lapsen ennen lapsen syntymää ja isyys vahvistetaan.
 • Naisparin lapsella ei ole vahvistettua isää, mutta synnyttävän vanhemman lisäksi äitiys vahvistetaan myös pariskunnan toiselle osapuolelle tai tämä adoptoi puolisonsa lapsen. Elatustukea voidaan maksaa kuitenkin adoptioprosessin ajan.

Lue lisää