Piârluõvâsvuõđ da tuärjjõõzz ođđ lääʹjj mieʹldd

Täk tuärjjõõzz kueʹsǩǩe piârrjad, jõs

  • laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe tõn mâŋŋa
  • väʹlddveʹted adoptiopäärna hoiddu 31.7.2022 leʹbe tõn mâŋŋa.

Jõs päärnaž kuuitâǥ šâdd ouddäiggsânji 29.7.2022 leʹbe tõn ääiʹjab, tuärjjõõzz mâʹnne vuäʹmm lääʹjj mieʹldd.

Vueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ

Siõʹme vuõʹrddi puäʹres vuäitt kuâđđjed vueʹrddempââʹjjluõvâsvuõʹtte ääiʹjmõssân 30 arggpeeiʹv leʹbe nuʹt 5 neäʹttel ouddâl päärna laʹsǩǩuum ääiʹj. Vueʹrddempââʹjjluõvâsvuõđâst äärrai puäʹres vuäǯǯ vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ. Tõn määuʹset 40 arggpeeiʹv leʹbe nuʹt 6,5 neäʹttel.

Ooʒʒ vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ ääiʹjeld. Kela mähss vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ mââibeäʹlnn jäänmõsân 2 määnpââʹj ääiʹjest. Tääʹrǩest tuâjjuʹvddjest õõudbeäʹlnn ooccâm, vuäǯǯak-a vueʹrddempââʹjjluõvâsvuõđ ääiʹjest pääʹlǩ. Muuʹšt iʹlmmted tuâjjuʹvddja vueʹrddempââʹjjluõvâsvuõđâst mââimõõzzâst 2 määnpââʹj õõudbeäʹlnn luõvâsvuõđ alttummuž.

Spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ

Jõs tauddõõvak tuâjjpääiʹǩest kumccõʹsse, kemiallaš aunnstõõzzid leʹbe pâššneei kõʹppe, vuäitak kuâđđjed meädda tuâjast tâʹlles, ǥu vuârdak siõʹme. Näkam vueʹjjest vuäǯǯak spesiaalvueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ.

Päärna šõddmõõžž mâŋŋa vueʹrddempââʹjjluõvâsvuõtt juätkkai nuʹt 1–2 neäʹttel. Jeänna määuʹset tän pooddâst vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ.

Ođđ lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe 1.8.2022. Jõs kuâđđjak meädda tuâjast õõudbeäʹlnn tõn, vuäǯǯak vuäʹmm lääʹjj meâldlaž spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ. Näkam vueʹjjest vuäǯǯak kuuitâǥ vueʹrddempââʹjj- da puärrsitieʹǧǧ ođđ lääʹjj mieʹldd.

Puärrsiteäʹǧǧ

Vuäitak altteed puärrsiluõvâsvuõđ, ǥu siõmâž lij šõddâm. Puärrsiluõvâsvuõʹtte vuäitt kuâđđjed kuäbbaž täättas puärrsin. Suäna vueiʹtte leeʹd še vuârtõõǥǥi.

Puärrsiluõvâsvuõtt peštt 320 arggpeeiʹv leʹbe nuʹt 14 määnpââʹj. Kuhttuin puärrsin lij puärrsiluõvâsvuõđ peeiʹvin lââʹǩǩ leʹbe 160 peeiʹv. Nuʹbb puärrsin vuäitt luõvted nobba puärrsa 0–63 peeiʹv leʹbe jäänmõsân 10,5 neäʹttel.

Kela mähss puärrsiluõvâsvuõđ ääiʹjest puärrsitieʹǧǧ.

Puärrsiluõvâsvuõđ vuäitt ââʹnned jeeʹresmettsaž vuârain, poka päärnaž teâudd 2 eeʹjj. Suåv kuuitâǥ tuâjjuʹvddjinad puärrsiluõvâsvuõđ âânnmõõžžâst.

Jõs piâr vuäǯǯ juuʹmǩid, Kela mähss puärrsitieʹǧǧ 84 arggpeeiʹv leʹbe nuʹt 14 neäʹttel lââʹzz.

Jõs nuʹbb puärrsin âânn huõl päärnast tåʹlǩ õhttu, son vuäitt ââʹnned puk 320 arggpeeiʹv da leeʹd kuuʹǩǩab ääiʹj puärrsiluõvâsvuõđâst. Son vuäitt luõvted nobba päärna håiddai ooumže jäänmõsân 126 puärrsiteäʹǧǧpeeiʹv. Tät ooudald, što päärnast ij leäkku nuʹbb raʹvvjum puäʹres ij-ka puärrsest leäkku pieʹllkueiʹmm, kååʹtt vuäitči vuäǯǯad puärrsitieʹǧǧ.

Ooʒʒ puärrsitieʹǧǧ ääiʹjeld. Kela mähss puärrsitieʹǧǧ mââibeäʹlnn jäänmõsân 2 määnpââʹj ääiʹjest. Ođđ lääʹjj mieʹldd Kela ij taarbâž ooccmõõžž meâlddõssân mâʹŋŋtäʹrǩstemtuõđštõõzz.

Vueʹsspuärrsiteäʹǧǧ

Jos hååidak päärna pieʹǩǩ ääiʹj peeiʹvest da leäk vueʹssäiʹǧǧtuâjast, vuäitak vuäǯǯad vueʹsspuärrsitieʹǧǧ. Vueʹsspuärrsiteäʹǧǧ lij lââʹǩǩ tiuddpuärrsitieʹǧǧest.

Vuäitak vuäǯǯad vueʹsspuärrsitieʹǧǧ, jõs leäk tuâjast jäänmõsân 5 čiâss peeiʹvest. Ǥu leäk vueʹsspuärrsiluõvâsvuõđâst õõut peeiʹv, tuʹst mâânn lâʹǩǩpuärrsiteäʹǧǧpeiʹvv.

Tuärjjõs adoptiopuärrsid

Kela tuärjjad adoptiopäärna puärrsid miâlggâd seämmanalla ko biolooglaž puärrsid. Adoptiopuärraz jie vueiʹt vuäǯǯad vueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ, leâša sij vuäǯǯa puärrsitieʹǧǧ õhttsõʹžže 320 arggpeiʹvved. Puärrsitieʹǧǧ määuʹset tõn peeiʹvest ääʹljeeʹl, ko vuäǯǯak adoptiopäärna håiddsad.

Jõs adoptââstak päärna ålggjânnmin, vuäitak ooccâd Kelast teägglaž tuärjjõõzz adoptio koolaid.