KAARI-kysely

Kelan järjestämässä kuntoutuksessa otetaan asteittain käyttöön kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä arvioiva sähköinen KAARI-kysely. Kysely on kehitetty Hyvän kuntoutuskäytännön seurantahankkeessa vuosina 2013-2014 ja jatkohankkeessa vuonna 2015. Molempien hankkeiden tuloksista on julkaistu loppuraportit vuosina 2014 ja 2016, joihin voi tutustua Kelan kehittämistoiminnan sivuilla.

Hankkeessa haastatellut asiakkaat kokivat tärkeänä, että heidän mielipidettään kuntoutuksen asiakaslähtöisyydestä kysytään. Myös Kela pitää asiakkaiden näkemyksiä tärkeinä ja seuraa ja kehittää kyselystä saadun tiedon perusteella järjestämiään kuntoutuspalveluja.  Kyselyn toteuttaminen tarjoaa lisäksi palveluntuottajalle mahdollisuuden tarkastella omia työtapojaan ja niiden asiakaslähtöisyyttä.

Kyselyn käyttöönotto

Vuoden 2016 alusta alkavalla sopimuskaudella laitosmuotoisissa lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspalveluissa aikuiselle tai nuorelle kuntoutujalle tai lapsen omaiselle tulee palveluntuottajan tarjota tilaisuus vastata KAARI-kyselyyn. Katso lisätietoa 1.1.2016 voimaan tulleista, hyväksytyistä Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen palvelukuvauksesta ja palvelukuvauksen yleisestä osasta.

 Terapiapalveluissa KAARI-kysely tulee käyttöön myöhemmin, ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Asiakkaiden ohjaus

Kuntoutujat vastaavat kyselyyn kuntoutuskokonaisuuden päätösvaiheessa. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.  Kyselyssä on 19 kysymystä ja siihen vastaaminen kestää asiakkaalta keskimäärin kymmenen minuuttia. Vastaaminen sisältyy kuntoutuspäivän ohjelmaan ja se tehdään kuntoutusjakson päätösvaiheessa.

Palveluntuottaja huolehtii, että kuntoutujilla on käytettävissään vastaamiseen soveltuva tila sekä tarvittava nettiyhteys ja näyttöpääte. Palveluntuottaja antaa kuntoutujille tarpeelliset ohjeet ja opastaa oikean palveluntuottajan ja kuntoutuspalvelun löytämisessä. Lisäksi palveluntuottaja tarvittaessa avustaa sekä antaa teknistä apua vastaamistilanteessa kuitenkin huolehtien siitä, että asiakas saa vastattua omien näkemystensä mukaisesti kysymyksiin. 

KAARI-kysely linkki ja asiakkaan ohjeet. Linkki on tarkoitettu vain Kelan kuntoutusasiakkaiden käyttöön. 

Tiedon käyttö ja raportointi

Kela käyttää kyselyn tietoja omassa kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden seurannassa. Tiedoista kootaan vuosittain toimenpidekohtainen raportti. Tavoitteena on jatkossa kehittää raportointia siten, että tiedot saadaan palveluntuottajakohtaisesti.