Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeet

Kelan Lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeissa (LAKU- ja Etä-LAKU) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen vuosina 2012–2018.

Tuloksia ja kokemuksia kehittämistyöstä

LAKU-hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin joustavan ja monimuotoisen perhekuntoutusmallin toteuttamista ja sen soveltuvuutta 5−12-vuotiaat lapsille ja heidän perheillensä. Lapsilla oli diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö ja mahdollisesti samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä. Alle kouluikäisillä lapsilla saattoi lisäksi olla samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän häiriöitä. Etä-LAKU-hankkeen kuntoutuspalvelu toteutettiin pääasiassa kuntoutujien arjen ympäristöissä.

Lisäksi hankkeella kehitettiin yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kunnan perusterveydenhuollon, perhe- ja nuorisoneuvoloiden sekä sairaanhoitopiirien kanssa.

LAKU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Osuuskunta Toivon toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa sekä Medifa-milia Oy:n toimipisteet Tampereella ja Oulussa. Etä-LAKU-hankkeen palveluntuottajina olivat KoulutusAvain Oy Kajaanissa sekä ODL Terveys Rovaniemen toimipiste.

Julkaisut

Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma. Honkonen, Jarkko ym. Kela, Kuntoutusta kehittämässä 4/2018.

Videot

Voidaanko lasten käytöshäiriöitä tunnistaa varhain ja hoitaa tehokkaasti? (YouTube)
Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, Turun yliopisto.
Perheen kokemuksia kuntoutuksesta, Riina Ngueyn haastattelu (YouTube).
Verkostoyhteistyön toteutuminen kuntoutuksessa (YouTube) Tiina Tirkkonen, Medifamilia.
LAKU-kuntoutuksen vahvuudet ja heikkoudet opiskeluvalmennukseen (YouTube) Sara Vataja, Osuuskunta Toivo.
Kotona tapahtuvan LAKU-kuntoutuksen käytännön toteuttaminen (YouTube) Sirkka Makkonen, KoulutusAvain.
Perheen näkökulma kotona tapahtuvaan LAKU-kuntoutukseen (YouTube) Mika Toivonen, Oulun Diakonissalaitos säätiö sr.
Huomaa hyvä lapsessa ja tue kasvua myönteisellä otteella! (YouTube) Kaisa Vuorinen, erityisopettaja, tohtorikoulutettava, CEO, PositiivinenCV.

Tutkimustuloksia

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeiden arviointitutkimuksessa tuotettiin tietoa hankkeessa kokeiltavan kuntoutusmallin hyödyistä ja soveltuvuudesta kohderyhmälle. Tutkimuksen totetutti Kelan tutkimuksen erikoistutkija Miika Vuori yhdessä työryhmänsä kanssa.

Tutkimusjulkaisut

Kelan kehittämän monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 11, 2018.

Perhekuntoutus lapsen tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmissa. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Lääkärilehti, 2018.

Vanhemmuuteen liittyvät huolenaiheet ja psyykkinen hyvinvointi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten huoltajilla. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Kuntoutus, 2017.

Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders. Vuori, Miika ym. Child Care Health Dev, 2017.

Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta. Jaakonsaari, Mikko ja Karttunen, Auli. Kela, Työpapereita 117, 2017.

Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 2, 2016.

Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen seurantatutkimus. Tutkimusprotokolla. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Kela, Työpapereita 82, 2015.

Psykososiaaliset perheinterventiot lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidossa. Vuori, Miika & Tuulio-Henriksson, Annamari & Autti-Rämö, Ilona. Duodecim, 2015.

Videot

Monimuotoinen perhekuntoutus lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen pulmien hoidossa (YouTube) Miika Vuori, erikoistutkija, Kela.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa sähköpostilla kuntoutushanke(at)kela.fi