Kehittämishankkeiden julkaisuja

Vuosi

Julkaisu

2019

Kelan kuntoutuskurssien ja moniammatillisten yksilöjaksojen hankinnat vuonna 2019. Kommentteja rekisteröitymismenettelyn ja hankintojen suunnittelua varten

2019

”Apu on ollut mittaamattoman arvokasta”. Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen uusi NUOTTI-valmennus ja suullisen hakemisen malli

2019 Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2017
2019 Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille. Kehittämishankkeen ulkoinen arviointi
2019 Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus. Sovellettavuus Kelan järjestämään kuntoutukseen ja vaikuttavat kuntoutusmuodot
2019

Kokeiluista käytäntöön. Kelan uudet kuntoutukseen hakemisen mallit mahdollisuuksina päästä joustavammin kuntoutukseen

2019 SPIRAL-pelistä vauhtia kuntoutuksen tavoitteenasetteluun
2019 Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana
2018 Henkilökeskeisyyden ehdot. Kelan ammatillisen kuntoutusselvityksen arviointi
2018 Työkyvyn käsite ja työkykymallit kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä
2018 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lakiuudistus. Ihanteet, toimeenpano ja harkintavalta
2018 Eläinavusteinen terapia, katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa
2018 Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus
2018 Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen. Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta
2018 Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen tuloksellisuus, soveltuvuus ja hyväksyttävyys
2018 Kelan monimuotoisen perhekuntoutuksen kehittämistyö. Palveluntuottajien näkökulma
2018 Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista
2018

Toimintakyvyn arviointi 16–29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa

2018

Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti

2018 Sopeutumisvalmennus osallistujien ja toteuttajien arvioimana
2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinta - kommentteja hankintojen suunnittelua varten

2018 Kuntoutussuositusten implementointi 2015–2017. Kehittämishankkeen loppuraportti
2018 Kuntoutujan osallistaminen - Rehabilitees perspective on goal setting in rehabilitation
2017 Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus
2017 Liikunta kuntoutuksen tukena neurologista sairautta sairastavilla. Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden liikuntatottumukset ja avoterapiastandardiin liittyvä liikuntakokeilu
2017 Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt.
2017 Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla
2017 Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi
2017 Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus
2017 Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta
2017 Putoaville ratkaisu - Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille
2017 Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus
2017 Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti
2017 LOV` WORK! Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomiointi työhönvalmennuksessa -opas
2017 Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille -hankkeen loppuraportti
2017 Kuntoutujan osallistaminen tavoitteenasettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Loppuraportti
2016 Kelan monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjautuminen ja perheenjäsenten kuntoutustoiveet
2016 Sopeutumisvalmennuksen työnjako
2016 Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa) -projektin loppuraportti.
2016

Reliability and validity of the COPE Index among caregivers of disabled people

2016 ICF-pohjaisen SPIRAL- lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa -hankkeen (Tulevaisuus pelissä) loppuraportti
2016 ”Nuorten kokemukset osallistumisesta oman kuntoutuksensa suunnitteluun ja kuntoutuksen siirtymävaiheesta” -hankkeen loppuraportti
2016 Lääkinnällisen kuntoutuksen
luokittelun/ryhmittelyn nykytila -hankkeen loppuraportti
2016 Oma väylä -kuntoutuksen arkikäynnit. Väliraportti.
2016 Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen (MIHA) ohjelman vaikuttavuus työuupumusoireiden lievittäjänä : tutkimusyhteenveto Muupu-hankkeesta
2016 Opiskeluvalmennuksen kirjallisuuskatsaus
2016 Kyselylomake kuntoutusprosessin asiakaslähtöisyyden seurantaan
Kelan järjestämässä kuntoutuksessa
2015 Monimuotoisen neuropsykiatrisen perhekuntoutuksen seurantatutkimus. Tutkimusprotokolla.
2015 Aktiivisuutta ja osallistumista tukeva fysioterapia aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden alkuvaiheen kuntoutuksessa. Satunnaistettu seurantatutkimus.
2015 Miten tunnistaa varhaiskuntoutuksen tarve työelämässä? Kirjallisuuskatsaus työkyvyn heikkenemisen ennusmerkeistä ja varhaisen tunnistamisen työkaluista
2015 AMI-kuntoutus. Ryhmäpainotteinen kuntoutusmalli työelämässä oleville masennuskuntoutujille
2015 Kohti yhteisiä tavoitteita. GAS-koulutuksen arviointihankkeen loppuraportti
2015 Neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten hoito- ja kuntoutuspolut Suomessa
2015 Toimintakyvyn arviointi - ICF teoriasta käytäntöön
2015 Potilasluokittelujärjestelmä NordDRG ja kustannusseuranta ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana
2015 Ikääntyneiden kuntoutus - Opas työntekijöille
2015 Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta käytännön kuntoutustyön muutokseen - Tutkimus- ja kehittämistoiminnan mallinnus IKKU-hankkeen pohjalta kuvattuna
2015 Nuorten avomuotoinen OPI-mielenterveyskuntoutus. Koettu hyöty ja vaikuttavuus sekä kuntoutusmallin soveltuvuus
2015 Nuorten ryhmäpainotteisen kuntoutuksen kehittämishanke
2011-2013: pilottivaiheen arviointitutkimuksen loppuraportti
2015 Käypä kuntoutus -hankkeen loppuraportti
2015 Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia
2014 Sopeutumisvalmennus - Suomalaisen kuntoutuksen oivallus
2014 Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun
käytön kuntoutuksen aikana
2014 Kuntoutuksen yhteistoiminta osaksi työn arkea. Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen arviointitutkimus.
2014 Oppimisen yhteispeli -hankkeen arviointitutkimus
2014 Tules-kurssien standardien kehittäminen. Suositukset standardiin.
2014 Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa
2014 Kyselylomake kuntoutusprosessin asiakaslähtöisyyden seurantaan Kelan järjestämässä kuntoutuksessa -kehittämishankkeen loppuraportti
2014 MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallin kehittäminen ja arviointi.
2013 Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen. Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti.
2013 Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja : OSA 1
2013 Kuntoutus näkövammaisen nuoren itsenäistymisen tukena
2013 Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailutukimus.
2013 Kuntouta verkossa, Verkkokuntoutujan opas. (TK-VERKKO -kehittämishanke)
2012 Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista

2012

Meikäläisiä metsästämässä loppuraportti; Näkövammaisten Keskusliitto ry:n vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanke (VAKE)

2012 Teosta-kuntoutus: Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke epätyypillisessä työsuhteessa oleville

2012

COPE-indeksin arviointitutkimus

2011

Akateemisten pätkätyöläisten hyvinvointi ja kuntoutus. TUULI-kehittämishankkeen arvioinnin loppuraportti

2011

IPA-kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä. Toimintakyvyn itsearviointimenetelmä aikuisille, joilla on fyysisiä toimintarajoitteita

2011

Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa.

2011

Omaishoitajan jaksamisen ja tuen tarpeen arviointi. COPE-indeksi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön

2011

Uudenlaista työikäisten kuntoutusta. Ideoista tuloksiin Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeessa

2009

Kehittämisideosta työikäisten kuntoutuksen käytännöiksi. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen lähtökohdat.

Linkkejä

Kelan Tutkimusjulkaisut