Henkilökohtainen Kela-neuvonta

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisen tuen tarpeessa oleville sairaille ja vammaisille asiakkaille suunnattu palvelu.

Kela-neuvonnasta on apua asiakkaalle

  • jolle etuuksien hakeminen ja tiedon saaminen eri vaihtoehdoista on erityisen työlästä ja jolle muut Kelan  palvelut eivät ole riittäviä.
  • jonka asia tarvitsee tavanomaista tiiviimpää yhteistyötä muiden tahojen kanssa.
  • joka tarvitsee tukea omien suunnitelmiensa eteenpäin viemiseksi tilanteessa, jossa voi olla useita vaihtoehtoja. (esim. eläke, kuntoutustuki vai nuoren kuntoutusraha).

Hoitavan taho voi ohjata asiakkaan Kela-neuvontaan, kun arvioi asiakkaansa tarvitsevan tällaista yhteistyötä ja palvelua.

Näin Kela-neuvoja palvelee

Henkilökohtainen Kela-neuvoja ottaa kokonaisvaltaisesti vastuuta asiakkaan neuvonnasta ja etuuksista. Kela-neuvoja keskustelee asiakkaan kanssa palvelutarpeesta ja sopii tapaamisista tarvittaessa. Kela-neuvonnan asiakkuudesta sovitaan yhdessä asiakkaan ja Kela-neuvojan kanssa.  Tällöin tehdään yhteistyösuunnitelma, jossa suunnitellaan asiakkaan suostumuksella mahdollinen verkostoyhteistyö. Tarvittaessa yhteistyötahot voivat osallistua jo suunnitelman laadintaan.

Kun asiakkaan kanssa on tehty yhteistyösuunntelma, Kela-neuvoja

  • sopii suunnitelman seurannasta
  • varmistaa yhteistyössä, että asiakas ja hänen perheensä saavat heille kuuluvat etuudet sujuvasti ja oikea-aikaisesti.
  • ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaan kanssa yhteistyötä tekeviin tahoihin ja ohjaa hänet myös muiden palvelujen piiriin.

Kumppanuustyö

Kela-neuvojat tekevät asiakkaan suostumuksella yhteistyötä tarvittavien yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetustoimen  ja eri kuntoutustahojen kanssa. Näin varmistetaan, että asiakas saa joustavasti kaikki ne tuet ja palvelut, joita hän sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee.
Kelan vakuutuspiirit sopivat yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa yhteistyön käynnistämisestä. Yhteistyössä suunnitella asiakaslähtöinen yhteistyötapa. Suunnittelutyöhön osallistuvat sekä vakuutuspiirin johto että henkilökohtaiset Kela-neuvojat. Vakuutuspiirin edustajat keskustelevat ja sopivat kumppaneiden kanssa yhteistyön aloittamisesta ja Henkilökohtaiset Kela-neuvojat jatkavat työtä käytännön tasolla.

Keneen otan yhteyttä?

Jos haluat tietää enemmän henkilökohtaisesta Kela-neuvonnasta ja  olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä yhteisten asiakkaidemme palvelujen järjestämiseksi, ota yhteyttä oman paikkakuntasi vakuutuspiiriin.

Jokaisella Kelan vakuutuspiirillä on yhteistyökumppaneita varten puhelinumero, joka palvelee arkisin klo 9–16. Vakuutuspiirien puhelinnumerot löydät osoitteesta www.kela.fi/vakuutuspiirit.

Lue lisää