Kela tuärjjõõzz prizoovnekka

Prizoov spraavmõš miârkkšââvv armeijaaʹje leʹbe siviilkääzzkõʹsse mõõnnmõõžž. Armeijast leʹbe siviilkääzzkõõzzâst jooʹtti vuäǯǯ kääzzkõspäiʹǩstes smavv peiʹvvtieʹǧǧ.

Tõn lââʹssen Kela vuäitt mäʹhssed sääldatveäʹǩǩvuõđ. Tõn vueiʹtet mäʹhssed armeijast leʹbe siviilkääzzkõõzzâst jooʹttja leʹbe suu roodnairuåđid. Sääldatveäʹǩǩvuõđ vueiʹtet mäʹhssed še ooumže, kååʹtt puätt ålggjânnmin Lääʹddjânnma kääzzkõʹsse.

Sääldatveäʹǩǩvuõʹtte koʹlle

  • vuâđđveäʹǩǩvuõtt
  • jälstemveäʹǩǩvuõtt
  • jeäʹltemveäʹǩǩvuõtt
  • spesiaalveäʹǩǩvuõtt
  • mättlääin korggveäʹǩǩvuõtt.

Sääldatveäʹǩǩvuõđ vuäiʹtte vuäǯǯad

  • prizoovneǩ
  • pieʹllkueiʹmm
  • äävkueiʹmm, jõs kuõiʹmin lij õhttsaž päärnaž
  • prizoovneeʹǩǩ jiiʹjjes päärnaž leʹbe pieʹllkueiʹm päärnaž.

Looǥǥ lââʹzz sääldatveäʹǩǩvuõđ ooccmest (lääddas).

Vuâđđveäʹǩǩvuõtt

Vuâđđveäʹǩǩvuõđ määuʹset prizoovneeʹǩǩ roodnairuåđid. Tõt kätt kueiʹm da päärnai juõʹǩǩpeivvsaž koolaid, koid jeeʹres puåtti jie riʹjtte. Tõk lie ouddmiârkkân porrmõʹšše, pihttsid da tiõrvâsvuõtthåiddma kuulli kool.

Vuâđđveäʹǩǩvuõđ tiudd mieʹrr lij nu'tt 663 e/mp. Veäʹǩǩvuõđ meärra vaaikte piârri puåtti da päärnai mieʹrr.

Jälstemveäʹǩǩvuõtt

Kela mähss prizoovneeʹǩǩ da suu roodnairuåđ toolkvaž jälstemkoolaid.

Prizoovnekka jiõccses jälstemveäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd tåʹlǩ, jõs son lij jälstam jiõččines nuʹtt 3 määnpââʹj ääiʹj ouddâl kääzzkõõzz.

Jälstemkoolaid laʹsǩǩeet vuåkr, čääʹcc- da liâdggmääusaid, aazzâlmvaʹsttõõǥǥ, aazzâlmlääin koorǥid di piârripõõrt håiddamkoolaid.

Jeä'ltemveäʹǩǩvuõtt

Jõs prizoovneǩ ij pââʹst mäʹhssed päärnže jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz, Kela vuäitt mäʹhssed kääzzkõsääiʹj jeä'ltemveäʹǩǩvuõđ. Tõt lij seämma šoora ko jeäʹltemveäʹǩǩtõs.

Jeeʹres veäʹǩǩvuõđ

Kela vuäitt mäʹhssed prizoovneeʹǩǩ roodnairueʹtte spesiaalveäʹǩǩvuõttân ouddmiârkkân tiõrvâsvuõtthåiddma leʹbe päärnaihåiddma õhttneei koolaid.

Kela vuäitt mäʹhssed še prizoovneeʹǩǩ da suu roodnairuåđ mättlääin koorǥid. Mättlääin koorǥid vuäitt ooccâd Kelast korggveäʹǩǩvuõđ še.

Håʹt jiõk vuäǯǯ sääldatveäʹǩǩvuõđ, tääʹrǩest Kelast, vuäitak-a vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz.

Jõs prizoovneǩ leʹbe siviilkääzzkõsneǩ lij eʹččluõvâsvuõđâst, son vuäitt vuäǯǯad eʹččvuõtt-tieʹǧǧ.

Looǥǥ lââʹzz