Kela tuärjjõõzzid õhttneei määin

Vuäitak vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid takainalla tõn peeiʹvest vueʹljeeʹl, ko siirdčõõđak Lääʹddjânnma.

Måtam tuärjjõõzzid määuʹset kuuitâǥ tåʹlǩ tõid, kook lie jälstam Lääʹddjânnmest tiõttum ääiʹj ouddâl tuärjjõõzz miõttmõõžž.

Näkam tuärjjõõzz lie ouddmiârkkân

  • jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ, eʹččvuõtt-teäʹǧǧ da puärrsiteäʹǧǧ
  • Kela mäʹhssem reâuǥteʹmesvuõttstaan vuâđđpeiʹvvteäʹǧǧ
  • Kela jeältõõǥǥ
  • pâʹjjel 16-ekksa lääʹmestuärjjõs.

Måtam tuärjjõõzzid miõđeen Kela väldd lokku põõʹjid, kuäʹss leäk leämmaž puõʒʒâlmååsktum jeeʹres EU-jânnmest, Etv-jânnmest leʹbe Sveiʹccjânnmest.

Vuäitak ouddmiârkkân vuäǯǯad jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ, ko leäk reâuggam Lääʹddjânnmest leʹbe jälstam Lääʹddjânnmest põõššjen 180 peiʹvved ouddâl päärna laʹsǩǩuum šõddâmääiʹj. Tän äigga vueiʹtet priimmâd še pââʹj, kuäʹss leäk jälstam da leämmaž puõʒʒâlmååsktum jeeʹres EU-jânnmest, Etv-jânnmest leʹbe Sveiʹccjânnmest.

Tääʹrǩest Kelast, kuäʹss vuäitak vuäǯǯad Kela tuärjjõõzz. Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 634 0200.