Kelalle ilmoitettavat työterveyshuollon toiminta- ja kustannustiedot

Kela pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että laskutustavasta riippumatta korvaushakemuksessa ilmoitetaan toiminta- ja kustannustiedot siinä muodossa kuin säädökset ja hakemuslomakkeet edellyttävät. Kelalle ei ilmoiteta työterveyshuoltoon kuulumattomia kustannuksia. Lainsäädäntöön tai työnantajan korvaushakemukseen ei ole tullut muutoksia.

Työnantaja ja palveluntuottaja voivat sopia keskenään laskutuskäytännöistä ja laskutus voi olla esim. kiinteähintaista työnantajan ja palveluntuottajan sopimalla tavalla. Laskutustavasta riippumatta työterveyshuollon toiminta pitää korvaushakemuksessa pystyä erittelemään ja esittämään aikaperusteisina, käyntikohtaisina tai tutkimuksiin perustuvina maksuina ja palkkioina

Mitä Kela korvaa?

Kela korvaa kustannuksia, jos ne ovat aiheutuneet hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesta työterveyshuollosta ja sen yhteydessä järjestetystä sairaanhoidosta. Kustannusten pitää olla tarpeellisia ja kohtuullisia.

Hyväksyttäviä kustannuksia työnantajan omalla työterveysasemalla ovat työterveyshuollon voimavaratekijöiden käytöstä aiheutuneet tarpeelliset sekä kohtuulliset perustamis- ja käyttökustannukset. Näitä kustannuksia ovat mm. työterveyshuollossa toimivan henkilöstön palkka- ja huoneistokustannukset, tutkimus-, hoito- ja toimistolaitteiston ja kaluston käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä työterveyshuollon tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneet kustannukset. Kun työterveyshuolto on järjestetty ostopalveluna, hyväksyttäviä kustannuksia ovat perityt maksut ja palkkiot, jotka vastaavat oman työterveysaseman perustamis- ja käyttökustannuksia. (Ks. tarkemmin valtioneuvoston asetus 1338/2004, muutos 99/2006 4a §)

Korvauksen maksaminen edellyttää sitä, että kustannukset ovat:

  • työnantajan kokonaan maksamia ja
  • mukana hakemuksessa ilmoitetun tilikauden kirjanpidossa.

Työterveyshuollon voimavarojen käytön ja kustannusten yhteys tulee voida luotettavasti todentaa toimenpidekohtaisesta erittelystä. Erittely on toimitettava Kelaan, jos Kela pyytää sitä.

Miten työterveyshuollon toiminta- ja kustannustiedot ilmoitetaan Kelaan?

Työnantaja ja palveluntuottaja voivat sopia keskenään laskutuskäytännöistä. Kustannukset ja toiminnot pitää todentaa ja eritellä, kun Kelasta haetaan korvauksia. Suoritteiden, toimintojen ja kustannusten pitää vastata todellisia ja kohtuullisia kustannuksia laskutustavasta riippumatta. Hakemustiedot ja erittely tulee siis aina pystyä esittämään suoritteisiin ja toimintoihin perustuvina maksuina ja palkkioina.

Työnantajan korvaushakemuksessa työterveyshuollon kustannukset esitetään eriteltynä toiminnoittain ja kustannuksittain voimavarojen käytön mukaisesti. Hakemuksessa siis esitetään työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneet kustannukset ja toimintatiedot.

Työterveyshuoltoon kuulumattomat kustannukset tulee pitää erillään (esim. laskutuksessa) lakisääteisestä työterveyshuollosta ja siihen liittyvästä sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset esitetään eriteltynä lomakkeissa pyydetyllä tavalla.

Yrittäjän työterveyshuollon korvauksia haetaan, kun työterveyshuollosta syntyy kustannuksia. Yrittäjillä ei siis ole käytössään samanlaista tilikausittaista hakemista kuin työnantajilla. Kustannuksia voidaan korvata vain, kun jokaisessa hakemuksesta käy selville, mistä toiminnoista ja suoritteista kustannuksia on syntynyt ja maksettu.

Työnantajayrittäjät voivat halutessaan hakea korvaukset työnantajakohtaisella hakemuksella, jossa ilmoitetaan sekä työntekijöiden että yrittäjän työterveyshuollon kustannukset. Korvaus haetaan tilikausittain. Yrittäjän työterveyshuoltosopimukseen pitää kirjata, mikä hakutapa on valittu.

Lue lisää