Kelan kautta maksettava kuntalisä

Kuntalisä on osa Kelan maksamaa lastenhoidon tukea, johon kuuluu myös hoitoraha ja tulojen mukaan maksettava hoitolisä. Kuntalisä on kuntakohtainen, ja sen maksaminen ja määrä perustuvat kunnan päätökseen.

Kuntalisän maksajana Kela tai kunta itse

Jos kuntalisä maksetaan osana Kelan toimeenpanemaa lastenhoidon tukea, kunta valitsee Kelan kuntalisäehdoista ne, joiden perusteella kunta haluaa maksettavan kuntalisää Kelan kautta. Sopimusehtoihin voit tutustua esimerkiksi katselemalla kuntalisän mallisopimusta (pdf). Lisäksi voit lukea maksamisen ehdoista tarkemmin näiltä sivuilta. Kuntalisän maksaminen Kelan kautta on kunnille maksutonta.

Kunta voi myös maksaa kuntalisää itse, jos se ei halua maksaa kuntalisää Kelan kautta esimerkiksi siitä syystä, että sopivia ehtoja ei ole valittavissa. Silloin Kela ei ole mukana kuntalisän toimeenpanossa, eikä sopimusta Kelan ja kunnan välillä kuntalisän maksamisesta tarvitse tehdä.

Kuntalisäsopimuksen tekeminen

Kuntalisän maksamisesta Kelan kautta tehdään aina kunnan ja Kelan välinen sopimus. Sopimukseen kirjataan mm., miltä ajalta ja millä ehdoilla kuntalisää maksetaan.

Kun kunta harkitsee uuden sopimuksen tekemistä tai olemassa olevan kuntalisäsopimuksen muuttamista, kunnan edustajan tulee ottaa yhteyttä Kelaan. Kunta voi olla yhteydessä suoraan Kelan vakuutuspiiriin tai sähköpostilla osoitteeseen ettlastenhoidontuki@kela.fi. Kelaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi jo ennen kuntalisän perusteista päättämistä. Näin voidaan olla varmoja siitä, että kuntalisä on maksettavissa valituin ehdoin Kelan kautta. Hyvä lähtökohta sopimusneuvotteluille on kunnan laatima kuntalisäsopimuksen luonnos, jonka voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla tarkistettavaksi.

Kahden kuukauden toimeenpanoaika

Kelan on saatava tieto kuntalisäsopimuksen solmimisesta vähintään kaksi kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloa. Jotta voidaan turvata laissakin mainittu kahden kuukauden toimeenpanoaika, neuvottelut sopimuksen sisällöstä kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kuntalisää ei koskaan toimeenpanna tai makseta takautuvasti.

Kun kunta ja Kela ovat yhtä mieltä sopimuksen sisällöstä, kunnan tulee toimittaa Kelaan kaksi kappaletta alkuperäisiä allekirjoitettuja sopimuksia. Sopimusten tulee olla Kelassa kaksi kuukautta ennen kuntalisän voimaantuloa. Sopimukset allekirjoitetaan Kelassa, ja tämän jälkeen toinen alkuperäinen sopimus palautetaan kunnalle.

Voimassa olevan sopimuksen irtisanominen

Jos kunta haluaa päättää voimassa olevan kuntalisäsopimuksen, asiasta tulee ilmoittaa joko Kelan vakuutuspiiriin tai sähköpostilla osoitteeseen ettlastenhoidontuki@kela.fi. Voimassa olevan kuntalisäsopimuksen irtisanomisesta tulee ilmoittaa Kelalle kaksi kuukautta ennen sopimuksen haluttua päättymispäivää.

Jos kunta maksaa kuntalisää molempiin tukimuotoihin, sopimusta ei voi irtisanoa vain toisen tukimuodon osalta, vaan kyseessä on sopimuksen muutos. Esim. Jos kunta maksaa kuntalisää molempiin tukimuotoihin ja haluaa lopettaa vain kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen, kunnan tulee toimittaa Kelaan uusi sopimus, jossa sovitaan vain yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta halutusta ajankohdasta alkaen.